Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Спровођење права интелектуалне својине

ПОРЕСКА УПРАВА

Законски основ, улога и надлежност

Права интелектуалне својине у вези са рачунарским програмима (софтверима) и базама података уређена су Законом о ауторским и сродним правима („Сл.гласник РС“бр. 104/09), чија је примена предмет Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Сл.гласник РС“бр. 46/06, 104/09). Одредбама члана 6. Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине прописано је да је Министарство задужено за послове финансија преко пореских инспектора надлежно за ефикасну заштиту права интелектуалне својине, односно права на рачунарске програме и базе података.

Одредбама члана 14. истог закона прописано је да надлежни орган, по службеној дужности или на захтев носиоца права, предузима радње и доноси акте у складу са наведеним законом. Сам поступак контроле уређен је Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, ...53/010, 101/011 и 2/2012).

Закон о организацији надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала („Сл.гласник РС“, 61/05, 104/09), примењује се ради откривања кривичних дела против интелектуалне својине код којих се као средство извршења јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци.

У случајевима када се у у поступку пореске контроле утврде чињенице и околности које указују на постојање основа за сумњу да је извршено пореско кривично дело у складу са Кривичним закоником („Сл.гласник РС“, 85/05, 85/05, 107/05, 72/09 и 111/09), инспектор саставља извештај, који са доказима доставља надлежном руководиоцу ПУ (помоћнику директора), који у року од 24 сата доставља извештај са доказима руководиоцу Пореске полиције (чл.136 ЗПППА), који поступа у складу са наведеним Кривичним Закоником.

У складу са набројаним Законима, у оквиру Сектора за развој и рачунарску подршку у Пореској управи – Централа је 2011. године формирано Одељење за контролу легалности софтвера, које је надлежно за контролу права интелектуалне својине на рачунарским програмима и базама података.

Поступање по службеној дужности

Пореска управа доноси Годишњи план контроле који се заснива на процени значаја и ризика пореских обвезника са аспекта коришћења легалног софвера. На основу одабраних критеријума за анализу ризика врши се селекција пореских обвезника за контролу, и планирају се и доносе месечни планови контроле.

На основу дефинисаних и одабраних обвезника за контролу, порески инспектори на основу налога за контролу започињу поступак контроле и предузимају радње и доносе акте у складу са ЗПППА и Законом о посебним овлашћењима, ради ефикасне заштите права интелектуалне својине.

У поступку контроле легалности софтвера, Пореска управа се руководи принципом спровођења легализације софтвера у поступку контроле, односно набавке софтвера који је пронађен као нелегалан. Пореска управа даје рок за набавку софтвера до 15 дана, у неким случајевима и дуже, уколико се ради о набавци веће количине и високе вредности софтвера.

Пореска управа ће примењивати принцип спровођења легализације софтвера у поступку контроле све док овај приступ буде доносио резултате, односно имао утицај на подизање свести пореских обвезника из области заштите права интелеклтуалне својине на рачунарске програме и базе података и коришћење легалног софтвера. Уколико овај приступ не уроди плодом, Пореска управа ће морати да прибегне подношењу пријава за привредни преступ Основном јавном тужилаштву или Прекршајном суду у случајевима када се утврди коришћење нелегалног софтвера.

Поступање на захтев носиоца права интелектуалне својине или организације која га заступа

Уколико носилац ауторских права или организација која га заступа поднесе захтев за контролу поводом кршења права интелектуалне својине на рачунарским програмима и базама података, Пореска управа поступа по захтеву у складу са Законом о посебним овлашћењима. Уколико утврди постојање нелегалног софтвера, Пореска управа подноси пријаву за привредни преступ Основном јавном тужилаштву или прекршајну пријаву Прекршајном суду без могућности набавке софтвера у току контроле.

Активности Пореске управе и поступак пореске контроле

Активности Пореске управе, релевантног сектора и одељења усмерене су:
- ка превентивном и промотивном деловању, информисању, едукацији и извештавању пореских обвезника и јавности, у сврху подизања свести пореских обвезника;
- ка спровођењу контроле права интелектуалне својине на рачунарским програмима и базама података од стране пореских инспектора код пореских обвезника.

Поступак пореске контроле обухвата:
- уручивање налога за контролу,
- проверу основних података о пореском обвезнику,
- утврђивање броја рачунара по пописној листи за претходну годину и броја рачунара на дан вршења контроле,
- излиставање софвера путем софвера за излиставање или путем рачунарске методологије,
- проверу легалности софвера у зависности од врсте софвера и произвођача софтвера,
- састављање записника о извршеној контроли,
- допунски записник који се саставља случају примедби на записник.

Контакти

Пореска управа – Сектор за развој и рачунарску подршку, Одељење за контролу легалности софтвера:
Телефони: 011/3950643, 011/3626080, 021/521554, 034/337864, 018/509061

Славица Максимовић, начелник
Тел: 011/3950630
e-mail: slavica.maksimovic@poreskauprava.gov.rs

Контакт центар: 0700 700 007

За више информација можете посетити интернет сајт Пореске управе на адреси: www.poreskauprava.gov.rs