Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Спровођење права интелектуалне својине

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

Обим овлашћења и начин поступања Сектора тржишне инспекције

Сектор тржишне инспекције, у саставу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, врши инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине (жиг, дизајн, патент, мали патент, географска ознака порекла, топографија интегрисаног кола, ауторско и сродна права), као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским и сродним правом.

Поред општих овлашћења која су Законом о државној управи прописана за све органе који обављају послове инспекцијског надзора, и поред општих овлашћења тржишног инспектора која су прописана Законом о трговини и примењују се у поступку покренутом по службеној дужности, Сектор тржишне инспекције има:

- посебна овлашћења ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, која предузима по службеној дужности или на захтев носиоца права интелектуалне својине;
- права и дужности у оквиру инспекцијског надзора над спровођењем Закона о оптичким дисковима, која примењује у складу са тим законом.

Примена посебних овлашћења ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 104/09) прописано је поступање по службеној дужности или на захтев носиоца права интелектуалне својине.

Носилац права интелектуалне својине је изворни стицалац права интелектуалне својине или његов правни следбеник, укључујући и професионална удружења, односно организације за колективно остваривање права у складу са прописима којим се уређује право интелектуалне својине.

Поступање по службеној дужности

Ако непосредним увидом утврди повреду права интелектуалне својине, тржишни инспектор има овлашћење да привремено одузме робу којом се повређује то право, као и меру привремене забране обављања делатности којом се повређује право интелектуалне својине, о чему одмах обавештава носиоца права интелектуалне својине, и позива га да у року од 15 дана од дана пријема обавештења покрене поступак за заштиту свог права пред надлежним судом и да у том року повратно информише тржишну инспекцију о покренутом поступку, односно о привременој мери коју је одредио суд. Ако носилац права интелектуалне својине не обавести тржишну инспекцију о покренутом поступку, односно не достави одлуку суда којом се одређује привремена мера, и ако не постоје разлози за коначно одузимање и уништење робе, привремено одузета роба враћа се лицу од кога је одузета, а акт којим је привремено забрањено обављање делатности ставља се ван снаге.

Поред наведених мера привременог карактера, у поступању по службеној дужности, тржишна инспекција има могућност да узима узорке робе ради испитивања постојања повреде права интелектуалне својине и обезбеђења доказа о томе и овлашћење да поднесе пријаву надлежном јавном тужиоцу, односно прекршајном суду и да изведе друге доказе неопходне за утврђивање повреде права интелектуалне својине. На захтев тржишне инспекције, када је привремено одузета роба у циљу утврђивања повреде права интелектуалне својине, носилац права интелектуалне својине ће пружити помоћ, укључујући техничку експертизу, опрему и објекте.

Поступање по захтеву носиоца права интелектуалне својине

Тржишна инспекција поступа по писменим захтевима носилаца права интелектуалне својине, који се могу поднети на адресу: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Сектор тржишне инспекције, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

Захтев може да буде појединачан, ако се односи на једну одређену пошиљку/одређену количину робе, или општи, ако се односи на све количине одређене робе у предложеном временском периоду.

Захтев садржи нарочито: опис робе; податке на основу којих се може препознати роба којом се повређује право интелектуалне својине; доказ да је подносилац захтева носилац права интелектуалне својине у односу на ту робу; и предлог временског периода у коме се захтева предузимање мера. Поред тога, захтев може да садржи: податке на основу којих може да се препозна пошиљка или паковање; податке о месту на коме се роба налази или о његовом претпостављеном одредишту; назив произвођача, увозника, власника или држаоце робе; претпостављени датум допремања или отпремања робе; податке о превозном средству коришћеном за транспорт; узорак, односно фотографије робе; запис ауторског дела или предмета сродног права.

О поднетом захтеву доноси се одлука, а одлука о усвојеном захтеву доставља се одељењима тржишне инспекције, ради поступања.

На основу одлуке о усвојеном захтеву може се извршити привремено одузимање робе која одговара опису из усвојеног захтева, о чему се обавештава подносилац захтева и позива да у року од 15 дана од дана пријема обавештења покрене поступак за заштиту свог права пред надлежним судом и да у том року повратно информише Сектор тржишне инспекције о покренутом поступку, односно о привременој мери коју је одредио суд.
Ако носилац права не достави одлуку суда којом се одређује привремена мера, привремено одузета роба враћа се лицу од кога је одузета, осим у случају када постоје разлози за коначно одузимање и уништење робе.

Права и дужности у оквиру инспекцијског надзора над спровођењем Закона о оптичким дисковима

На основу Закона о оптичким дисковима („Службени гласник РС“, број 52/11), тржишна инспекција има право и дужност да:

- прегледа лиценциране просторије и изврши контролу делатности која се у њима
обавља;
- прегледа издату лиценцу;
- прегледа оптичке дискове, производне делове (стампер), производну опрему и
сировине за производњу оптичких дискова, и изврши њихов попис;
- прегледа евиденције, пословне књиге, уговоре и друге исправе, као и доказе о
праву репродуковања, односно снимања материјала заштићеног ауторским или
сродним правом на оптичким дисковима или производним деловима (стампер);
- проверава и утврђује да ли су производни делови (стампер), односно калупи,
укључујући и резервне производне делове и производну опрему, прилагођени за
стављање произвођачких кодова садржаних у лиценци;
- проверава и утврђује да ли су оптички дискови и производни делови (стампер)
обележени одговарајућим произвођачким кодом;
- проверава да ли се воде евиденције прописане законом;
- привремено задржи, до одлуке суда, оптичке дискове, производне делове
(стампер), сировину или опрему за производњу, односно умножавање оптичких
дискова, ако изрази сумњу да је учињена повреда закона која је прописана као
прекршај или повреда другог закона која је прописана као привредни преступ
или кривично дело повреде права интелектуалне својине, и да о томе обавести
носиоца права интелектуалне својине, односно организацију;
- узме одређени број узорака оптичких дискова, односно производних делова
(стампер) потребних за доказивање у поступку пред надлежним судом;
- решењем нареди уништавање одузетих оптичких дискова, односно производних
делова (стампер), када и поред предузетих активности за проналажење власника,
њихов власник, односно држалац остане непознат;
- узме узорке оптичких дискова ради провере и слања података међународним
организацијама за заштиту права интелектуалне својине.

Контакт

Сектор тржишне инспекције
Лидија Стојановић,
помоћник министра - главни тржишни инспектор