Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Спровођење права интелектуалне својине

УПРАВА ЦАРИНА

Улога и надлежност царинског органа

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове који се односе на царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове прописане законом.

Царински прописи обухватају Царински закон, Закон о царинској тарифи, као и међународне споразуме и прописе. Царински закон се примењује на промет робе између царинског подручја Републике Србије и других царинских подручја, уз прописе из осталих области који се односе на трговину робом. Циљ овог закона је заштита економских, фискалних и финансијских интереса Републике Србије, њена заштита од незаконите трговине, безбедност и заштита људи и животне средине, као и олакшавање међународне трговине.

Царински орган чине: Управа царина, царинарница и њене организационе јединице надлежне за примену царинских и осталих прописа, као и овлашћени царински службеник. Своје послове и задатке Управа царина обавља преко 15 подручних јединица - царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе и царински реферати. Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету - мере царинског надзора, царињење робе, сузбијање нелегалног увоза, царински управни и царински прекршајни поступак, продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина.

Послови спровођења права интелектуалне својине

Царинским законом (Сл. гласник РС, бр. 18/2010, део VIII - Мере за заштиту права интелектуалне својине на граници) и Уредбом о условима и начину примене мера за заштиту интелектуалне својине (Сл. гласник РС, бр. 86/2010 и 28/2012) дефинисани су улога, обим и надлежност царинског органа у спровођењу мера заштите интелектуалне својине. У марту 2015. године донета је Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници (Сл. гласник РС, бр. 25/2015), чија је примена одложена за 1. септембар 2015. године.

Увоз, извоз или транзит робе којом се повређују права интелектуалне својине утврђена прописима који уређују то питање, као и међународним уговорима, није дозвољен. Мере за заштиту права интелектуалне својине се не примењују на мање количине некомерцијалне робе која се налази у личном пртљагу путника или која се шаље у мањим пошиљкама.

Поступање на захтев носиоца права интелектуалне својине

На захтев носиоца права интелектуалне свјоине (који може бити појединачни када се односи на једну пошиљку, или општи), царински орган ће прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине.

Захтев за предузимање мера може поднети носилац права интелектуалне својине, лично или преко заступника, као и корисник неког од права интелектуалне својине. Захтев се подноси на прописаном обрасцу у два примерка. Уз захтев се на посебном обрасцу подноси и изјава носиоца права, којом носилац права прихвата одговорност за штету која може настати ако поступак буде прекинут услед пропуста носиоца права, или ако се за предметну робу накнадно утврди да се њоме не повређују права интелектуалне својине.

Поступање по службеној дужности

Када царински орган прекине царински поступак због постојања сумње да се одређеном робом повређује неко од права интелектуалне својине, он о томе писменим путем обавештава Управу царина, која даље обавештава носиоца права ако је он познат, а царинарница - декларанта или држаоца робе о привременом задржавању робе, могућој повреди права и могућности подношења захтева, у року од три дана, уз омогућавање прегледа привремено задржане робе.

Подносилац захтева је дужан да, у року од 10 радних дана од пријема обавештења, обавести царински орган о томе да је покренут поступак који води мериторној одлуци, уз могућност да рок продужи за још 10 радних дана. Уколико носилац права не поднесе захтев за предузимање мера у прописаном року или не обавести да је покренут поступак који води мериторној одлуци, или уколико надлежни орган није одредио привремену меру на основу које се одлаже пуштање робе, роба ће бити пуштена ако су испуњени услови за увоз, извоз или транзит.

Контакт

Одељење за заштиту права интелектуалне својине
тел: (011) 2015-885, факс: (011) 3194-164
e-mail: ipr-customs@carina.rs

Подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине
тел: (011) 2015-953

Прекиди царинског поступка
тел: (011) 3195-765, 2015-879, 2015-847

За више информација посетите веб-сајт Управе царина на адреси: www.carina.rs