Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИНФОРМИСАЊЕ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пројекат финансира ЕУ, њиме руководи Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи га Европски завод за патенте

Mисија завода за интелектуалну својину у савременом свету превазилази устаљене надлежности као што су регистровање патената, жигова и дизајна и припрема закона усклађених са међународним конвенцијама. Заводи прерастају у центре одговорне за пружање актуелних технолошких и правних, као и других информација од којих зависи успешна комерцијализација интелектуалне својине. Они имају кључну улогу у подизању општег нивоа знања о интелектуалној својини и њеном значају за социјални и економски развој друштва. Ширење свести о штетности пиратерије и кривотворења спада такође у домен рада савремених завода.

Да би одговорио наведеним захтевима Завод за интелектуалну својину је иницирао изградњу Центра за едукацију и информисање као своје
посебне организационе јединице чија надлежност би обухватала наведене функције. Изградњу Центра је помогла Европска Унија у оквиру ИПА програма. Пројекат изградње Центра је започео фебруара месеца 2009. године, а спроводи га Европски завод за патенте.
Планирано је да пројекат траје три године, а његова вредност износи 2,2 милиона евра.

Пројекат има за циљ да се у Заводу формира Центар у коме ће се организовати ефикасан систем обуке намењен различитим групама корисника: привредним друштвима (укључујући МСП), истраживачким институтима, судовима, полицији, тржишној инспекцији, царини, медијима и другим заинтересованим правним и физичким лицима. Планирано је да се план наставе и образовни материјали израде према потребама посебних група корисника. У изради образовног материјала и програма наставе учествоваће страни експерти.

Центар ће на бази искустава развијених европских завода развити широк спектар услуга, као и информационих материјала о различитим аспектима интелектуалне својине. Једна од услуга коју ће Центар
обављати је и тзв. дијагноза интелектуалне својине у оквиру које се утврђује ниво заштите интелектуалне својине појединог привредног субјекта и израђује стратегија недостајуће заштите.

Тренутно се у Заводу уз помоћ страних експерата спроводи обука државних службеника који ће бити запослени у Центру. Такође се ради на преуређењу и опреми просторија Центра, на изради базе података
његових корисника, као и на анализи специфичних потреба појединих група корисника.

Од Центра се очекује да допринесе подизању општег нивоа знања о интелектуалној својини у српском друштву, што ће подстаћи стварање
и заштиту интелектуалних добара. Сарадња са факултетима, а посебно помоћ у креирању центара за трансфер технологије подстаћиће заштиту резултата истраживачког рада и допринеће њиховом трансферу
у привреду. Такође, јачање институција које се баве спровођењем права, полиције, царине и судства допринеће смањењу пиратерије и већем поверењу у систем интелектуалне својине. Све набројано ће имати позитивни ефекат на српску привреду и деловаће стимулативно на стране инвеститоре.

Билтен Едукативно-информативног центра
ЕИЦ Билтен бр. 5
ЕИЦ Билтен бр. 4
ЕИЦ Билтен бр. 3
ЕИЦ Билтен бр. 2
ЕИЦ Билтен бр. 1