Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са Законом о заштити података о личности ( "Сл. гласник РС", бр. 87/2018 – у даљем тексту: Закон), а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Завод за интелектуалну својину је, у складу са одредбом члана 56. ст. 2, 8. и 9. Закона одредио лице за заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности, у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона има следеће обавезе:
- информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
- прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
- даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона;
- сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона.

Лице одређено за заштиту података о личности у Заводу за интелектуалну својину је: Биљана Јовичић, контакт телефон 011/20 25 980, e-mail: bjovicic@zis.gov.rs.