Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информационе услуге Завода за интелектуалну својину

На сајту Завода, са ваше десне стране, може се приступити националним и међународним базама података о правима индустријске својине и извршити самостално претраживање. На следећим линковима доступни су електронски регистри национално поднетих и регистрованих:

- претраживање патената
- претраживање жигова
- претраживање индустријског дизајна

- претраживање ознака географског порекла

У информационе услуге Завода за интелектуалну својину спадају и:

Услуге јавне читаонице, подразумевају стављање на увид заинтересованој јавности докумената о заштићеним правима индустријске својине, као и пружање консултација странкама у вези са питањима о поступцима по свим правима интелектуалне својине које води Завод. У просторијама јавне читаонице може се приступити и извршити претраживање расположивих база података које Завод одржава и којима има приступ. Претраживање се може вршити самостално или уз помоћ запослених у Заводу.

Завод за интелектуалну својину
Кнегиње Љубице 5
11 000 Београд

Радно време читаонице: 8:30 – 15:00 часова.

Услуге библиотеке

Завод у свом саставу има и библиотеку са стручном литературом и другим монографским публикацијама. Сва издања која поседује библиотека Завода унета су у програм Виртуелне библиотеке Србије - COBISS. Сви заинтересовани могу прегледати књиге у јавној читаоници, а како приступити и проверити да ли у библиотеци Завода постоји одређено издање, можете погледати овде.

За сва додатна питања о издањима која се налазе у библиотеци Завода можете се обратити на телефон: 011/2025842

Гласник интелектуалне својине (ГИС), службени билтен Завода за интелектуалну својину, са информацијама о објављеним правима индустријске својине.

Комерцијалне услуге претраживања у области патената и знакова разликовања.

На писани захтев заинтересоване стране и уз претходно плаћање прописане таксе за пружање комерцијалних услуга претраживања у области патената израђују се следећи решерши:

Патенти

• Претраживање према библиографским подацима по имену/називу подносиоца или проналазача, према броју патентног документа или одређивање правног статуса документа
• Претраживање стања технике на основу описа техничког решења
• Претраживање ради оцене новости техничког решења
• Претраживање у погледу правне заштите техничког решења у Републици Србији
• Претраживање и израда извештаја о патентибилности техничког решења
• Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

Жигови

Претраживање према изгледу знака за територију Републике Србије
Претраживање према носиоцу жига/подносиоцу пријаве за признање жига за територију Републике Србије а по имену физичког или правног лица

Индустријски дизајн

Претраживање према изгледу индустријског дизајна за територију Републике Србије
• Претраживање према носиоцу индустријског дизјана/подносиоцу пријаве за признање индустријског дизјана за територију Републике Србије, по имену физичког или правног лица

Висине прописаних такси према врсти претраживања (решерша) и инструкције за плаћање можете погледати овде.

Више о информационим услугама можете прочитати у нашем Информатору о раду.

Услуге Едукативно-информативног центра можете погледати на сајту Едукативно-информативног центра.