Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање жигова

Е-РЕГИСТАР

Година пријаве нпр. 2012  
Број пријаве нпр. 3001 
Регистарски број e.g. 64039 
Знак нпр. ZAST* ?
Бечка класификација нпр. 3.4.* 29.1.1 ?
Ничанска класификација нпр. 45 ?
Пријавилац / Носилац права нпр. Петар, Petar ?
Заступник нпр. Петар, Petar ?
Број Гласника са објавом нпр. 9/2020 9a/2020 ?

Е-РЕГИСТАР

На основу чл. 8 Закона о жиговима Завод за интелектуалну својину води јединствени Регистар који садржи библиографске податке o пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и регистрованих жигова. У Е-регистар жигова укључени су и подаци о променама које се односе на пријаве и регистроване жигове, за које је спроведен поступак по захтеву странке. Евиденција о променама, које се везују за датум подношења захтева, води се од 1. јануара 2008. Подаци о променама, чији су поступци започети до 1. јануара 2008. године, налазе се у књигама Регистра жигова, у просторијама Завода за интелектуалну својину.

За податке из Е-регистра Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.
Увидом у Е-регистар сва заинтересована лица могу доћи до информација о следећим подацима:

Е- Регистар жигова садржи следеће податке:
• број и датум подношења пријаве, односно датум регистрације и регистарски број жига;
• пословно име и седиште носиоца права, односно име и адреса физичког лица;
• подаци о пуномоћнику,
• знак за који се тражи заштита, односно изглед заштићеног знака и опис боја
• врста жига;
• податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге;
• подаци о променама које се односе на пријаву, односно жиг: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка роба, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве, односно жига;
• податак о начину окончања управног поступка;
• датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига.

ROMARIN - МЕЂУНАРОДНА БАЗА ЖИГОВА

Поред Е-регистра националних жигова, можете претраживати и међународну базу жигова - ROMARIN.

База ROMARIN садржи информације у вези са свим међународним жиговима који су регистровани у оквиру Мадридског система, а који су тренутно на снази у међународном регистру, или им је важност истекла у периоду до шест месеци. Такође, у бази се могу пронаћи подаци у вези са међународним пријавама и земљама за које се тражи заштита, а које су још увек у поступку испитивања.

- ROMARIN

Пошаљите нам свој коментар

О евентуалним недостацима у националним базама молимо да обавестите Завод на адресу: