Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKONI I DRUGI PROPISI

PATENTI

Zakon o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 od 27. decembra 2011. godine)

Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka (
„Službeni glasnik RS",br. 113/12 od 30. novembra 2012.)

Zakon o potvrđivanju Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/93 od 18. juna 1993. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa pravilnikom za sprovođenje ugovora o saradnji u oblasti patenta - PCT („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/96 od 6. septembra 1996. godine)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata - Sporazum o saradnji i proširenju ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori" br. 14/04 od 18. juna 2004. godine)

Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine sa izmenama od 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" br. 42/09 od 2. juna 2009. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori” br. 19/10 od 26. marta 2010.)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata - Konvencija o evropskom patentu od 5. oktobra 1973, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori” br. 5/10 od 9. juna 2010. godine)

Metodologija Zavoda za postupanje u oblasti rešerša i ispitivanja prijava patenata - u pripremi

ŽIGOVI

Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009. godine i br. 10/2013 od 30.01.2013. godine)

Uredba o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa ("Službeni glasnik RS", br. 43/2010 od 25.06.2010. godine)

Uredba o ratifikaciji Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova od 14.04.1891. godine, revidiranog u Briselu 14.12.1900. godine, u Vašingtonu 02.06.1911. godine, u Hagu 06.11.1925. godine, u Londonu 02.06.1934. godine, u Nici 16.06.1957. godine i u Stokholmu 14.06.1967. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 2/1974 od 10.01.1974. godine)

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova ("Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori", br. 2/1997 od 27.06.1997. godine)

Zakon o potvrđivanju Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola, sa aneksom ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori" br. 1/1999 od 25.12.1999.godine)

Zakon o potvrđivanju ugovora o žigovnom pravu ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/1998 od 06.03.1998. godine)

Zakon o potvrđivanju sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenog u Beču 12.06.1973. godine, sa izmenama od 01.10.1985. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009 od 02.06.2009. godine)

Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiranog u Stokholmu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine i izmenjenog 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2010 od 26.03.2010. godine)

Zakon o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, Pravilnika za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu i rezolucije diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i pravilnik za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010 od 09.06.2010. godine)

Metodologija postupanja Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku za priznanje žiga i u postupcima po registrovanim žigovima

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Zakon o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 od 26.03.2010. godine)

Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 93/2010 od 08.12.2010. godine)

Zakon o potvrđivanju Lisabonskog aranžmana o zaštiti oznaka porekla i njihovom međunarodnom registrovanju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/1998 od 04.12.1998. godine)

Zakon o potvrđivanju Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih i prevarnih oznaka porekla na proizvodima ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/1999 od 25.12.1999. godine)

TOPOGRAFIJE POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 od 25. juna 2013. godine)

Pravilnik o sadržini registara, prijava i zahteva u postupku zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja topografija („Službeni glasnik RS”, br. 8/14 od 29. januara 2014. godine)
AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Zakon o autorskom i srodnim pravima
(„Sl. glasnik RS”,br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 – odluka US)


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", 119/2012 od 17.12.2012. godine)

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010; od 3.7.2010 godine)

Uredba o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010 od 3.7.2010 godine)

Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014 od 10.10.2014 godine)

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma („Službeni glasnik RS”, broj 45/13)

Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu („Službeni glasnik RS”, broj 43/13 i 8/17)

Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje i fonograma i na njima zabeleženih interpretacija (
„Sl. Glasnik RS", broj 4/2015)

Zakon o optičkim diskovima („Sl. glasnik RS“, broj 52/2011 od 15.7.2011. godine)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokaza kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence, i sadržini i načinu vođenja evidencije optičkih diskova ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.13/2012, od 24.2.2012 godine)

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela - od 1886.godine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/1986; od 14.3.1986. godine)

Svetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu - od 1952.godine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 54/73; od 18.10.1973.godine)

Međunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio difuziju - Rimska konvencija, od 1961 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma - od 1971. godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

WIPO Ugovor o autorskom pravu - od 1996 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima - od 1996 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002)


POSLOVNA TAJNA

Zakon o zaštiti poslovne tajne ("Sl. glasnik RS" br. 72/2011 od 29.9.2011)

TAKSE I NAKNADE

Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 63/2013 – dr. zakon i 57/2014 – usklađeni din. izn., i 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 i 62/2017).

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu („Službeni list RS“, broj 113/13)

Direktiva o postupanju sa predmetima koji sadrže neki formalan nedostatak

ZASTUPANJE

Zakon o patentima ("Službeni glasnik RS br. 99/11 od 27.12.2011. godine) - pogledati članove br. 5 i 168.

Uredba o upisu u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu ("Službeni list SRJ", br. 39/95 od 25.8.1995. godine)

Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla ("Službeni list SRJ", br. 48/95)

OSTALI ZAKONI

Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009. godine)

Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i Sl. glasnik RS, br. 30/2010 od 7.5.2010. godine)

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 od 2.6.2006. godine i br. 104/2009 od 16.12.2009. godine)

DRUGI ZNAČAJNI MEĐUNARODNI UGOVORI

Uredba o ratifikaciji Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 31/72 i "Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/86 - dr. uredba)

Uredba o ratifikaciji amandmana na tekst Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/86)

Uredba o ratifikaciji Pariske konvencija za zaštitu industrijske svojine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 5/74 i "Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 7/86 - dr. uredba)

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum) *
* Tekst je preuzet iz knjige "INTELEKTUALNA SVOJINA Knjiga druga: međunarodni ugovori", čiji su autori Dr Vesna Besarović, Redovan profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i gospodin Blagota Žarković, bivši Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Izdavač: Dosije, Beograd. ISBN 86–81563–44–0