Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TARIFA TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu („Službeni list RS“, broj 113/13)

Uplatni račun za naknadu troškova, informacionih usluga i za prodaju GIS-a:

840-39845-97
poziv na broj 97, zatim šifra sa kontrolnim brojem opštine
(videti prilog – PDF)

NAPOMENA:
Saglasno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama kao i Napomeni pod 2) iz Tarifnog broja 1.Tarife republičkih administrativnih taksi («Sl. glasnik RS» br.5/2009), ne plaća se taksa za spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda : taksi i sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga zavoda.
Takođe, taksa se ne plaća ni prilikom podnošenja zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenih, predhodno navedenih, javnih prihoda.