Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TARIFA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Napomena: Od 1. jula 2017. godine primenjuju se novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine. Nove iznose možete pogledati ovde.

UPUTSTVO ZA UPLATU TAKSE

Uplatni račun za takse: 840-30880845-62

Poziv na broj:
97 44018

Primalac:
Zavod za intelektualnu svojinu – Republičke administrativne takse

Svrha uplate:
Obavezno navesti osnov uplate, u čije ime se uplata vrši – naziv i adresu nosioca prava (sa nazivom opštine), kao i prijavni, odnosno registarski broj pod kojim se pravo vodi u registrima Zavoda za intelektualnu svojinu. Ukoliko u trenutku uplate takav broj ne postoji, unose se svi navedeni podaci osim broja.

Ovde možete pogledati Zakon o republičkim administrativnim taksama(„Službeni glasnik RS“br. 43/03, 51/03, 61/05. 101/05, 5/09, 54/09, 70/11 - usklađeni dinarski iznosi, 55/12 - usklađeni dinarski iznosi, 93/12, 47/13 - usklađeni dinarski iznosi i 65/13 - usklađeni dinarski iznosi). Tarifni brojevi 105–134. Tarife republičkih administrativnih taksi se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine

NAPOMENA:
Saglasno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2 Zakona o republičkim administrativnim taksama kao i Napomeni pod 2) iz Tarifnog broja 1. Tarife republičkih administrativnih taksi («Sl. glasnik RS» br.5/2009), ne plaća se taksa za spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda: taksi i sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga zavoda.

Takođe, taksa se ne plaća ni prilikom podnošenja zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenih, predhodno navedenih, javnih prihoda.