Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Закони и други прописи

ПАТЕНТИ

Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27. децембра 2011. године)

Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака (
„Службени гласник РС",бр. 113/12 од 30. новембра 2012.)

Закон о потврђивању Будимпештанског споразума о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/93 од 18. јуна 1993. године)

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - PCT („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године)

Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената - Споразум о сарадњи и проширењу ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године)

Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори" бр. 42/09 од 2. јуна 2009. године)

Закон о потврђивању Уговора о патентном праву („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10 од 26. марта 2010.)

Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године („Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10 од 9. јуна 2010. године)

Методологија Завода за поступање у области решерша и испитивања пријава патенатa - у припреми

ЖИГОВИ

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/2010 од 25.06.2010. године)

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова од 14.04.1891. године, ревидираног у Бриселу 14.12.1900. године, у Вашингтону 02.06.1911. године, у Хагу 06.11.1925. године, у Лондону 02.06.1934. године, у Ници 16.06.1957. године и у Стокхолму 14.06.1967. године ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године)

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова ("Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године)

Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године)

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године)

Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12.06.1973. године, са изменама од 01.10.1985. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године)

Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године)

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву и резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и правилник за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године)

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године)

Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/93 од 18.06.1993. године)

Уредба о ратификацији Локарнског аранжмана о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори". бр. 51/74 од 18.10.1974. године)

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 02.07.1999. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/09 од 02.06.2009. године)


Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима

Прописи

Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС)

Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", 119/2012 од 17.12.2012. године)

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године)

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 од 3.7.2010 године)

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године)

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма („Службени гласник РС”, број 45/13)

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду („Службени гласник РС”, број 43/13 и 8/17)

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање и фонограма и на њима забележених интерпретација (
„Сл. Гласник РС", број 4/2015)

Закон о оптичким дисковима („Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године)

Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова ("Службени гласник Републике Србије", бр.13/2012, од 24.2.2012 године)

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела - од 1886.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1986; од 14.3.1986. године)

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву - од 1952.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/73; од 18.10.1973.године)

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију - Римска конвенција, од 1961 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма - од 1971. године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о ауторском праву - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002)


ПОСЛОВНA ТАЈНA

Закон о заштити пословне тајне ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011 од 29.9.2011)

ТАКСЕ

Текст документа у припреми.


ОСТАЛИ ЗАКОНИ

Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС", број 111/2009 од 29.12.2009. године)

Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и Сл. гласник РС, бр. 30/2010 од 7.5.2010. године)

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине ("Службени гласник РС", бр. 46/2006 од 2.6.2006. године и бр. 104/2009 од 16.12.2009. године)

ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Уредба о ратификацији Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 31/72 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86 - др. уредба)

Уредба о ратификацији амандмана на текст Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86)

Уредба о ратификацији Париске конвенција за заштиту индустријске својине ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 5/74 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 7/86 - др. уредба)

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS споразум) *
* Текст је преузет из књиге "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА Књига друга: међународни уговори", чији су аутори Др Весна Бесаровић, Редован професор Правног факултета у Београду и господин Благота Жарковић, бивши Директор Завода за интелектуалну својину. Издавач: Досије, Београд. ИСБН 86–81563–44–0