Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТАКСЕ - ПАТЕНТИ


Висина износа такси прописана је Тарифом републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18- исправка и 50/18– усклађени дин. износи).

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Рачун за уплату таксе: 840-30880845-62

Позив на број: 97 44018

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате:
На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате, као и број пријаве, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број постоји.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ У ВАЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ ПАТЕНТА

Рачун за уплату таксе за одржавање у важности европског патента чији је датум подношења пријаве 1. октобар 2010. године или каснији: 840-30686845-62

Позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(погледати прилог у PDF формату)

Прималац:
Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.

Таксе се плаћају у банци, односно пошти, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.