Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информационе услуге претраживања у области патената

Завод за интелектуалну својину пружа посебне услуге претраживања у области патената. Ове услуге имају за циљ обезбеђивање информација на основу којих корисници могу донети одлуку о покретању поступка патентирања, избећи повреду права, купити или продати лиценцу, улагати у развој производа, идентификовати потенцијалног партнера и друго.
Услуге претраживања обављају стручњаци Завода, користећи доступне професионалне алате и различите методе претраживања, на захтев корисника.
Информационе услуге претраживања обухватају:
- претраживање на основу библиографских података,
- претраживање у присуству странке,
- претраживање патентне документације на основу описа техничког решења,
- претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији,
- претраживање ради оцене новости техничког решења,
- израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења,
- претраживање на основу нестандардног захтева корисника.

Трошкови претраживања и израда извештаја се плаћају приликом подношења захтева у складу са Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/203 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн. и 113/17).

Упутство за уплату таксе

Таксе се плаћају уплатом у банци, односно пошти, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.
Рачун за уплату таксе: 840-30880845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе - Завод за интелектуалну својину
Сврха уплате: Услуга претраживања у области патената, тарифни број (навести тарифни број).

Напомена
Резултат услуге претраживања представља информацију намењену кориснику услуге која нема правно дејство на управни поступак који се води у Заводу за интелектуалну својину.

Контакти
• за информације о претраживању на основу библиографских података и у присуству странке: (011) 20 25 835 или email: ,
• за информације о услугама претраживања:
- у области хемије и биотехнологије: (011) 20 25 925 или email: ,
- у области машинства, електротехнике и опште технике: (011) 20 25 908 или email: .