Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Поступак за признање права на индустријски дизајн

1. Ко може да поднесе пријаву за признање права на индустријски дизајн?

Аутор или његов правни следбеник, односно послодавац у случајевима предвиђеним законом. Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна у Републици Србији уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произилази из међународних уговора или начела узајамности.

3. Када почиње поступак за признање права на индустријски дизајна?

Подношењем пријаве за признање права на индустријски дизајн Заводу за интелектуалну својину поштанским путем, електронски или непосредно у писарници Завода. Пријава се не може поднети факсом. Уредно поднету пријаву Завод уписује у Регистар пријава за признање права на индустријски дизајн, где јој се додељује такозвани Д-број, уз прецизно навођење датума подношења пријаве. Датум подношења пријаве уједно је и датум стицања права првенства у погледу заштите пријављеног индустријског дизајна.

4. Шта је право првенства?

То је право које гарантује пријавиоцу, да ће његова пријава у погледу поступка испитивања испуњености услова за признање права на индустријски дизајн, уживати приоритет у односу на сва друга лица која су за исти спољашњи изглед производа касније поднела пријаву. Право првенства настаје даном подношења уредне пријаве у писарници Завода за интелектуалну својину.

Правном или физичком лицу које је поднело уредну пријаву индустријског дизајна са дејством у некој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације, признаће се у Републици Србији право првенства од датума подношења те пријаве ако у Републици Србији за исти индустријски дизајн поднесе пријаву у року од шест месеци од дана подношења пријаве са дејством у односној земљи.

Подносилац пријаве који је у року од три месеца пре дана подношења пријаве на домаћем сајму или изложби међународног карактера, или у некој другој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације излагао индустријски дизајн, може да у пријави тражи признање права првенства од дана првог излагања тог индустријског дизајна.

5. Из којих елемената се састоји уредна пријава за признање права на индустријски дизајн?

Уредна пријава треба да садржи:
а) Захтев за признање права на индустријски дизајн
б) Oпис индустријског дизајна
в) Фотографију или нацрт индустријског дизајна
г) Пуномоћје

Уредна пријава за признање права на индустријски дизајн састоји се од три елемента, и то: а) захтева за признање права на индустријски дизајн; б) описа индустријског дизајна; в) приказа индустријског дизајна. Уз пријаву се подносе и: уредно пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника; оверени препис пријаве (приоритетно уверење) да је у некој земљи Париске уније поднео уредну пријаву, ако је затражено право првенства; потврда, односно уверење Привредне коморе Србије да је подносилац пријаве излагао спољни облик предмета заштите на изложби или сајму међународног карактера у Републици Србији, а ако је излагао на изложби или сајму међународног карактера у некој другој земљи чланици Париске уније, потврду надлежног органа те државе; доказ о правном основу за подношење пријаве на име пријавиоца ако аутор индустријског дизајна није подносилац пријаве; и доказ о уплати таксе.

6. Како тече и колико траје поступак за признање права на индустријски дизајн?

Пошто подносилац пријаве поднесе пријаву за признање права на индустријски дизајн, службеници који раде у писарници Завода за интелектуалну својину испитаће да ли таква пријава садржи све битне елементе који су напред набројани, односно, испитаће да ли је поднета пријава уредна. Ако неки од елемената пријаве недостаје, пријава неће бити уписана у Регистар пријава за признање права на индустријски дизајн. Уколико пријава садржи све битне елементе, биће уписана у Регистар пријава, где јој се додељује Д-број, уз навођење датума подношења. Тај датум уједно је и датум стицања права првенства на пријављени предмет заштите. Након тога, пријава којој је додељен Д-број, доставља се на испитивање у Групи за дизајн и ознаке географског порекла. Због постојања права првенства, поднета пријава за признање права на индустријски дизајн не узима се у рад 6 месеци од дана њеног подношења. Право првенства омогућава подносиоцу пријаве да ту пријаву поднесе и у другим земљама чланицама Париске уније, у року од шест месеци од дана подношења пријаве у Републици Србији. Када пријава за признање права на индустријски дизајн буде узета у рад у Групи за дизајн и ознаке географског порекла, накнадно ће се још једном испитати њена уредност. Ако се покаже да пријава није уредна, Завод ће позвати подносиоца пријаве резултатом испитивања да пријаву у одређеном року уреди (рок од месец дана). Разлози неуредности пријаве најчешће се односе на опис или приказ предмета заштите. Због тога смо у „Упутству о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн“ дали примере уредно састављених описа и примере уредних приказа и за тродименизионални и за дводимензионални индустријски дизајн. Уколико подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву како му је Завод предложио, његова пријава ће бити одбачена. Уколико подносилац пријаве у остављеном року уреди пријаву онако како му је Завод предложио, Завод ће прећи на испитивање новости и индивидуалног карактера пријављеног индустријског дизајна. Новост пријављеног индустријског дизајна постоји ако идентичан индустријски дизајн није постао доступан јавности 12 месеци пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна, или ако не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна. Индустријски дизајни се сматрају идентичним ако се разликују само у незнатним детаљима. Дизајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак који он оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника оставља било који други дизајн, а који је постао доступан јавности пре дана подношења пријаве за признање, или дана признатог права првенства супротстављеног индустријског дизајна. Ако Завод утврди да постоје разлози због којих пријава не испуњава услове за признање права на индустријски дизајн, писменим путем ће обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се право на индустријски дизајн не може признати и оставиће му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће бити одбијена. У том случају подносилац пријаве може изјавити жалбу Влади Републике Србије. Ако предмет заштите испуњава законом прописане услове за признање права на индустријски дизајн, Завод ће позвати подносиоца пријаве да на име регистрације индустријског дизајна плати прописане таксе у одређеном року (рок од 10 дана). Уколико подносилац пријаве не плати прописане таксе, или их не плати у прописаном року, Завод ће пријаву закључком обуставити.

Ако подносилац пријаве плати прописане таксе у остављеном року, Завод ће признато право на индустријски дизајн, са прописаним подацима уписати у Регистар индустријског дизајна, а носиоцу права на индустријски дизајн издати исправу о индустријском дизајну.

7. Када настаје и колико важи право на индустријски дизајн?

Право на индустријски дизајн стиче се уписом у Регистар индустријског дизајна и траје 25 година од дана подношења пријаве, под условом да се редовно плаћају прописане таксе за одржавање права.

8. Како продужити важење права на индустријски дизајн?

Заштита индустријског дизајна може се, уз подношење захтева за продужење важења права на индустријски дизајн на обрасцу Д-7 и уз обавезно достављање доказа о плаћеној прописаној  такси, продужавати за периоде од по 5 година, а најдуже до 25 година рачунајући од датума подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн.