Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Друга значајна питања

1. Mоже ли се у току поступка за признање права на индустријски дизајн накнадно променити приказ индустријског дизајна?

У пријави се не може накнадно изменити приказ индустријског дизајна тако да се по свом обиму и садржини битно разликује од онога који је одређен описом достављеним приликом подношења пријаве.

2. Шта носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да уради ако дође до промене имена и адресе носиоца права?

Надлежни орган, на захтев носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве, доноси решење о упису у одговарајући регистар надлежног органа, промена имена и адресе носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве. Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да обавести Завод путем Захтева за упис промене имена и адресе у регистар (образац Д-3), који треба да буде попуњен писаћом машином или рачунаром.

Једним захтевом може се затражити упис промене имена и адресе носиоца права који се односи на више регистрованих индустријских дизајна, односно више пријава, под условом да су регистарски бројеви, односно бројеви пријава назначени у захтеву.

Уз уредно попуњен захтев, носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн треба да достави и доказ о плаћеној такси, као и уредно пуномоћје, уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

3. Шта носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да уради ако дође до преноса права?

Пренос права на индустријски дизајн, односно права из пријаве може бити последица уговора о преносу права, статусне промене носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве, судске или административне одлуке. Пренос права уписује се у одговарајући регистар надлежног органа на захтев носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве или стицаоца права.

Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да обавести Завод путем Захтева за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (образац Д-4), који треба да буде попуњен писаћом машином или рачунаром.

Уз уредно попуњен захтев, носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн треба да достави и доказ о плаћеној такси, као и уредно пуномоћје, уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

4. Које пријаве се испитују у хитном поступку?

Правило је да се пријаве испитују по редоследу који је одређен датумом њиховог подношења у Заводу за интелектуалну својину. Поједине пријаве, међутим, могу се испитивати у хитном поступку, односно преко реда, али само ако су испуњени Законом предвиђени услови за то.

У хитном поступку испитују се пријаве поводом којих се води судски спор или код којих је покренут инспекцијски надзор или царински поступак, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, односно царинског органа. За захтев за испитивање пријаве по хитном поступку плаћа се посебна такса уз обавезно достављање доказа да је такса плаћена.