Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

1. Шта је ауторско право?

Ауторско право је право које уживају ствараоци (аутори) књижевних, научних и уметничких дела (ауторска дела).

2. Шта није обухваћено ауторскоправном заштитом?

Ауторско правном заштитом нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу.

Не сматрају се ауторским делом:

1) закони, подзаконски акти и други прописи;

2) службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију;

3) службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају јавну функцију;

4) поднесци и други акти у управном или судском поступку.

3. Шта се штити ауторским правом?

Ауторским правом се штите људске творевине, које имају духовни садржај, које су оригиналне и изражене у одређеној форми.

Ауторским делом сматрају се нарочито: књижевна дела (романи, песме и др.) драмска дела, рачунарски програми, базе података, филмови, музичка дела, кореографска дела, дела ликовне уметности као што су: слике, графике, цртежи и скулптуре, затим дела архитектуре, примењених уметности, картографска дела, планови, скице, фотографије и др.

4. Са којим правима аутор располаже?

Аутор располаже са:

- моралним правима (право да му се призна ауторство на његовом делу, право да име аутора буде назначено на сваком примерку дела, право да објави своје дело, односно да одреди начин на који ће се дело објавитио, право на заштиту интегритета дела, право да се супротстави искоришћавању свог дела на начин који угрожава или може да угрози његову част или углед;

- имовинским правима (право на умножавање, право стављања примерака дела у промет, право давања примерака дела у закуп, право извођења, право представљања, право преношења извођења или представљања, право емитовања, право реемитовања, право на јавно саопштавање, укључујући интерактивно чињење дела доступним јавности, право на прилагођавање, аранжирање и другу измену дела, право јавног саопштавања дела које се емитује и право јавног саопштавања дела са носача звука или слике).

- и осталим правима, која обухватају: правона приступ примерку дела, право слеђења, право забране излагања оригиналног примерка дела ликовне уметности, прече право аутора на прераду примерка дела архитектуре, право аутора на посебну накнаду, иправо аутора на накнаду за давање на послугу примерака дела.

5. Како настају ауторска права?

Аутор ужива морална и имовинска права у погледу свог ауторског дела од тренутка настанка ауторског дела. То значи да за стицање и одржавање ауторскоправне заштите није прописан управни поступак пред одређеним државним органом, нити је потребно испунити било какве формалности или плаћање такси.У Секторуза ауторско и сродна права и међународну сарадњу врши се депоновање, односно регистрација ауторских дела и предмета сродних права у циљулакшег доказивања и разликовања дела.


6. Шта су сродна права?

Сродна права су блиско повезана са ауторским правом.

Сродна права чине:
- право интерпретатора;
- право произвођача фонограма;
- право произвођача видеограма;
- право произвођача емисије;
- право произвођача базе података;
- право првог издавача слободног дела и
- право издавача штампаних издања на посебну накнаду.

Сродна права ни на који начин не утичу на заштиту права аутора у погледу њихових дела, сродна права су преносива, осим личних права интерпретатора.

7. Како заштитити идеју?

Идеја не ужива ауторско правну заштиту нити је могуће заштити идеју било којим правом интелектуалне својине. Ауторско право штити оригиналну људску творевину изражену у одређеној форми, док идеје, поступци, методе рада нису предмет заштите ауторског права. Идеја је духовни садржај који се налази само у свести творца. Та идеја се најчешће, временом кристализује и током једног креативног процеса она сазрева, да би на крају творац идеје тај духовни садржај испољио и саопштио другим људима. Тада се ауторско дело одваја од личности аутора и постаје подобно за комуникацију са другим људима и за искоришћавање. Тако уобличеност духовног садржаја има карактер форме ауторског дела.