Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

ДЕПОНОВАЊЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА

1. Како да заштитим своје дело?

Чим настане оригинално ауторско дело, настаје и ауторско право на том делу и аутор стиче сва морална и имовинска права на том делу. Аутор ужива заштиту на делу које је створио од тренутка његовог настанка, и нема потребе да га региструје, депонује, плаћа таксе, обавља било какве формалности.

2. Шта добијам депоновањем дела?

Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена Законом. Депоновањем се обезбеђује један од доказа на ауторству на неком делу или предмету сродних права. Ипак, требало би имати у виду да се ти докази могу и оспоравати на суду.

3. Да ли је депоновање обавезно?

Депоновање није обавезно. Депоновање је међутим пожељно јер гарантује већи степен правне сигурности аутора или носиоца ауторског, односно сродних права. Депоновањем ауторског дела показује се озбиљност и приврженост аутора да штити своје интересе и да сутра на суду лакше докаже своја права на делу.

4. Да ли Завод испитује садржину дела и његову оригиналност?

Завод не испитује садржину предмета депоновања нити његову оригиналност. Пријемом у депозит Завод не потврђује да депоновани предмет има својство ауторског дела или предмета сродноправне заштите, нити да на том предмету постоји ауторско или сродно право. Депозит служи искључиво као обезбеђење доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

5. Шта достављам Заводу када депонујем ауторско дело?

Обавезно се доставља следеће:

·dva identično popunjena zahteva za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela ( obrazac A1, link), ili dva identično popunjena zahteva za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnih prava (obrazac S1, link). Zahtevi se podnose Zavodu za intelektualnu svojinu, neposredno na pisarnici Zavoda ili poštom.

·jedan primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava potpisanog od strane autora ili nosioca autrskog prava;

·dokaz o uplati takse u iznosu od 7.700 dinara za pravna lica, odnosno 3.850 za fizička lica; (Primer uredno popunjene uplatnice ).

·Spisak svih opština sa kontrolnim brojevima možete da vidite ovde na linku

Ako deponujete autorsko delo (na primer, tekst neke pesme, priče, romana, neku fotografiju, softver, delo likovne umetnosti i tako dalje) popunjavate obrazac A1.

Ako deponujete predmet srodnog prava (interpretaciju, fonogram, videogram, bazu podataka i tako dalje), onda popunjavate obrazac S1.

Pored gore nabrojanog, u određenim slučajevima, dostavlja se i sledeće:

a. dokaz o pravnom osnovu (samo ukoliko je podnosilac prijave pravno lice i ukoliko je podnosilac prijave različit od lica koje je navedeno kao autor dela);

b. izjave o zajedničkom predstavniku (samo ukoliko postoji više podnosilaca a da pritom nemaju punomoćnika);

v. dostavljanje kratkog opisa dela (samo ukoliko se prijava podnosi na digitalnom disku, disketi ili USB prenosivoj memoriji). Opis dela se podnosi na papiru A4 formata istog naslova kakav je naveden u zahtevu i na delu koje se deponuje. Opis dela treba da sadrži kratak opis bitnih elemenata sadržaja autorskog dela koje se deponuje.

6. Након подношења захтева, колико времена је потребно да се оконча поступак депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права?

Уколико је пријава уредна, поступак би требало да буде окончан у року од 30 дана од датума подношења захтева.

7. Да ли након депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права постоје још неки трошкови којима сам изложен?

Не. Након издавања потврде о депонованом и евидентираном делу, поступак се окончава а примерак дела чува на неограничени временски период у депоу Завода за интелектуалну својину.

8. Да ли ауторско дело које је депоновано у Републици Србији ужива заштиту само на територији Републике Србије или и у другим земљама?

Само на територији Републике Србије. Међутим, требало би имати у виду да је наша земља потписала Бернску конвенцију, која предвиђа обавезу за све земље потписнице да странцима пруже исту заштиту као и својим држављанима. Из тог разлога, ауторско дело нашег аутора, уживаће заштиту у Италији по италијанским законима, као што ће и ауторско дело италијанског аутора уживати заштиту по нашим законима. Списак земаља које су потписале Бернску конвенцију можете да погледате овде: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf

9. Да ли могу, након депоновања дела у Заводу, касније да га изменим, допуним?

Свака, па и најмања измена раније депонованога ауторског дела, односно предмета сродног права, захтева подношење нове пријаве.

10. Шта да радим и коме да се обратим уколико неко почне неовлашћено да користи моје ауторско дело/предмет сродног права?

Ауторско и сродна права штите се у судском поступку. У том погледу, Завод нема надлежности.

11. Да ли је могуће поднети пријаву на страном језику?

Сви елементи пријаве укључујући и прилоге који се достављају уз пријаву, морају бити на српском језику, изузев ауторског дела које може бити и на страном језику.