Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА ПРИ ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

У глави VI. Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр: 104/2009), регулисан је поступак евиденције ауторских дела и предмета сродних права.

Члан 202. Закона предвиђа у сврху обезбеђења материјалних доказа, факултативну опцију аутора / носиоца права, да депонују примерке дела и/или предмете сродних права код надлежног савезног органа.

Исти члан предвиђа да:

- Примерци дела и предмета сродних права који се депонују морају бити у форми писаног документа (рукопис, штампани текст, музичка партитура), звучног, визуелног или аудиовизуелног записа или у дигиталној форми;
- Надлежни орган води евиденцију депоновања ауторских дела и предмета сродних права(књига евиденције);
- Носилац ауторског и сродних права дужан је да приликом депоновања и уношења у евиденцију ауторског дела или предмета заштите сродног права да истинити и потпун податак о свом ауторском делу и предмету заштите сродног права;
- Подаци у евиденцији сматрају се истинитим док се супротно не докаже;
- Савесно лице које је повредило туђе ауторско или сродно право уздајући се у тачност података у евиденцији не одговара за накнаду штете због повреде тог права;
- Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена овим законом ;
- Садржај евиденције из става 3. овог члана и услови које треба да испуњавају примерци дела и предмета сродних права који се депонују уређују се прописом донетим за извршавање овог закона.


У складу са последњим ставом а везано за прецизирање околности депоновања, донет је нови подзаконски акт (Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа, објављена је у "Сл. гласник РС", бр. 45/2010 ), на основу које се у Заводу врши евидентирање и депоновање.

Завод за интелектуалну својину као посебна организација државне управе Републике Србије надлежан за питања интелектуалне својине, на основу Закона, односно Уредбе врши факултативни поступак евидентирања и депоновања у Одсеку за ауторско и сродна права, тако што подносиоци пријаве у зависности од предмета депоновања испуњавају обрасце:

1. А1 (депоновање ауторског дела), идентично у 2 примерка;
2. С1 (депоновање предмета сродног права), идентично у 2 примерка;
3. достављају 1 примерак дела у некој материјалној форми потписан од стране аутора/носиоца права;
4. достављају доказ правном основу када је подносилац пријаве правно лице на околност ангажовања аутора дела;
5. достављају доказ о уплати прописане таксе предвиђене чланом 176.Закона.