Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 66/19)

Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС", 119/2012 од 17.12.2012. године)

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године)

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 од 3.7.2010 године)

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године)

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма („Службени гласник РС”, број 45/13)

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду („Службени гласник РС”, број 43/13 и 8/17)

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање и фонограма и на њима забележених интерпретација (
„Сл. Гласник РС", број 4/2015)

Закон о оптичким дисковима („Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године)

Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова ("Службени гласник Републике Србије", бр.13/2012, од 24.2.2012 године)

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела - од 1886.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1986; од 14.3.1986. године)

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву - од 1952.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/73; од 18.10.1973.године)

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију - Римска конвенција, од 1961 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма - од 1971. године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о ауторском праву - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002)