Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKONI I PROPISI

ŽIGOVI

Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009. godine i br. 10/2013 od 30.01.2013. godine)

Uredba o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa ("Službeni glasnik RS", br. 43/2010 od 25.06.2010. godine)

Uredba o ratifikaciji Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova od 14.04.1891. godine, revidiranog u Briselu 14.12.1900. godine, u Vašingtonu 02.06.1911. godine, u Hagu 06.11.1925. godine, u Londonu 02.06.1934. godine, u Nici 16.06.1957. godine i u Stokholmu 14.06.1967. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 2/1974 od 10.01.1974. godine)

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova ("Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori", br. 2/1997 od 27.06.1997. godine)

Zakon o potvrđivanju Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola, sa aneksom ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori" br. 1/1999 od 25.12.1999.godine)

Zakon o potvrđivanju ugovora o žigovnom pravu ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/1998 od 06.03.1998. godine)

Zakon o potvrđivanju sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenog u Beču 12.06.1973. godine, sa izmenama od 01.10.1985. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009 od 02.06.2009. godine)

Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiranog u Stokholmu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine i izmenjenog 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2010 od 26.03.2010. godine)

Zakon o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, Pravilnika za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu i rezolucije diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i pravilnik za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010 od 09.06.2010. godine)

Metodologija postupanja Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku za priznanje žiga i u postupcima po registrovanim žigovima