Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ŽIGOVI

Postupak za priznanje žiga

6. Iz kojih se elemenata sastoji uredna prijava za priznanje žiga?

a) Zahtev za priznanje žiga
b) Izgled znaka
v) Spisak roba i usluga na koje se znak odnosi


a) Zahtev za priznanje žiga

- Šta je zahtev za priznanje žiga i gde podnosilac prijave može da ga nabavi?

Zahtev za priznanje žiga je formular koji se štampa u Zavodu, a podnosilac prijave može da ga nabavi u pisarnici Zavoda lično, da ga naruči telefonom ili poštanskim putem. Ukoliko želite da preuzmete obrazac zahteva sa našeg sajta kliknite na odgovarjući format ( PDF_format ) ( WORD_format ) .

- Čime popuniti zahtev za priznanje žiga?

Pisaćom mašinom ili uz pomoć računara, ćiriličnim ili latiničnim pismom. Zahtev popunjen slobodnom rukom Zavod će tretirati kao neuredan i neće ga uzimati u postupak. Primer uredno popunjenog zahteva videćete ako kliknete na odgovarajući format ( PDF_format ) ( WORD_format ).

- U koliko primeraka se podnosi zahtev?

U dva primerka. Oba primerka zahteva za priznanje žiga moraju da budu istovetna.

b) Izgled znaka

- Predmet zaštite žigom je znak kojim podnosilac prijave obeležava svoju robu ili usluge u prometu. Evo nekih primera izgleda znaka:1. Znak u reči

APPLE
DUKAT
2. Reči ispisane

posebnim
tipom slova

(smatraju se grafizmima)
3. Grafizmi
4. Kombinacija reči i grafizma
5. Slogani
6. Ime lica

WILL SMITH

ANTONIO ANTONIO BANDERAS

7. Kombinacija boja
8. Muzički žig

- Žigom se može zaštititi trodimenzionalni znak koji predstavlja oblik nekog tela. Grafički prikaz trodimenzionalnog znaka mora da bude takav da se na osnovu njega može zaključiti o kakvom je obliku reč. Uz prijavu se mora priložiti izgled znaka u vidu grafičkog prikaza ili fotograjije. U izgledu znaka moraju da budu jasno predstavljeni detalji iz kojih se vidi da se radi o trodimenzionalnom znaku.


- Znak mora da bude odštampan na kvalitetnom papiru i ne sme da zahvati površinu veću od kvadrata na zahtevu za priznanje žiga (stranica 80 mm). Znak takođe ne sme da zahvati površinu manju od kvadrata čija je stranica 15 mm.

- Znak se podnosi u 2 istovetna primerka koje treba staviti u koverat. Koverat treba uredno zalepiti i na poleđini napisati - primerci izgleda znaka. Primerke izgleda znaka ne treba spajati heftalicom ili spajalicom. Pored dva primerka znaka stavljenih u koverat, po jedan primerak izgleda znaka treba da bude zalepljen na kvadratu zahteva za priznanje žiga. Izgled znaka ne treba zaheftati na zahtev za priznanje žiga, već ga treba zalepiti. Ukoliko podnosilac prijave ima tehničkih mogućnosti, može izgled znaka u vidu grafičkog fajla insertovati u kvadrat na Zahtevu za priznanje žiga.

- Znak koji se sastoji samo od reči ispisane običnim fontom, u kvadratu zahteva može da bude napisan pisaćom mašinom ili uz pomoć računara.

- Primerci znaka u koverti, moraju da budu istovetni primercima znaka koji se nalaze na zahtevu (iste nijanse boja, kvalitet papira, veličina).

- Boje iz kojih se znak sastoji, moraju da budu precizno navedene na zahtevu za priznanje žig i da u potpunosti odgovaraju izgledu znaka.

Izgled znaka može biti dostavljen i u elektronskoj formi.

v) Spisak roba i usluga

- Robe i usluge na koje se znak odnosi moraju da budu razvrstane u posebne klase u skladu sa Međunarodnim ugovorom regulisanom “Međunarodnom klasifikacijom roba i usluga”, videti bliže klikom na link. Uredan spisak robe i usluga, sastavlja se tako, što se prvo navede broj klase, a potom roba, onosno usluga obuhvaćenih tom klasom. Na primer:

Kl. 25: pantalone, košulje, kravate.
Kl. 41: obrazovne usluge, razonoda, sportske i kulturne aktvnosti.

- Prilikom nabrajanja robe i usluga, ne treba koristiti izraze kao što su -..."i ostala roba iz ove klase" , "kao na primer", "i slične robe i usluge", "izuzev roba", "u vezi sa", "odnosi se na", ":", "..." i tako dalje.

Spisak proizvoda i usluga podnosi se na blanko papiru, formata A4, u dva istovetna primerka. Ako želite da vidite primer urednog i neurednog spiska proizvoda i usluga kliknite ovde.

Brojevi klasa robe i usluga moraju da budu jasno naznačeni na određenom mestu na zahtevu za priznanje žiga.