Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKONI I PROPISI

PATENTI

Zakon o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 od 27. decembra 2011. godine)

Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka (
„Službeni glasnik RS",br. 113/12 od 30. novembra 2012.)

Zakon o potvrđivanju Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/93 od 18. juna 1993. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa pravilnikom za sprovođenje ugovora o saradnji u oblasti patenta - PCT („Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, br. 3/96 od 6. septembra 1996. godine)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata - Sporazum o saradnji i proširenju ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori" br. 14/04 od 18. juna 2004. godine)

Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine sa izmenama od 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" br. 42/09 od 2. juna 2009. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori” br. 19/10 od 26. marta 2010.)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata - Konvencija o evropskom patentu od 5. oktobra 1973, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori” br. 5/10 od 9. juna 2010. godine)

Metodologija Zavoda za postupanje u oblasti rešerša i ispitivanja prijava patenata - u pripremi