Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKONI I PROPISI

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Zakon o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 od 26.03.2010. godine)

Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 93/2010 od 08.12.2010. godine)

Zakon o potvrđivanju Lisabonskog aranžmana o zaštiti oznaka porekla i njihovom međunarodnom registrovanju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/1998 od 04.12.1998. godine)

Zakon o potvrđivanju Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih i prevarnih oznaka porekla na proizvodima ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/1999 od 25.12.1999. godine)