Vesti

O nama

Informator o radu

Prava intelektualne svojine

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TAKSE

Napomena:

Od 1. jula 2016. godine primenjuju se novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine. Nove iznose možete pogledati ovde.

Od 25. decembra 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, broj 113/17), koji možete pogledati ovde. • Od 1. juna 2015. godine u primeni će biti novi uplatni račun (evidencioni podračun) za uplatu administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine.

  Obavezni podaci su sledeći:

  Uplatni račun za takse: 840-30880845-62
  Poziv na broj 97 44018
  Primalac: Zavod za intelektualnu svojinu – Republičke administrativne takse
  Svrha uplate: Obavezno navesti osnov uplate, u čije ime se uplata vrši – naziv i adresu nosioca prava (sa nazivom opštine), kao i prijavni, odnosno registarski broj pod kojim se pravo vodi u registrima Zavoda za intelektualnu svojinu. Ukoliko u trenutku uplate takav broj ne postoji, unose se svi navedeni podaci osim broja.

 • Primer uredno popunjene uplatnice