Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Zakon o autorskom i srodnim pravima
(„Sl. glasnik RS”,br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 – odluka US)


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", 119/2012 od 17.12.2012. godine)

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010; od 3.7.2010 godine)

Uredba o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010 od 3.7.2010 godine)

Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014 od 10.10.2014 godine)

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma („Službeni glasnik RS”, broj 45/13)

Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu („Službeni glasnik RS”, broj 43/13 i 8/17)

Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje i fonograma i na njima zabeleženih interpretacija (
„Sl. Glasnik RS", broj 4/2015)

Zakon o optičkim diskovima („Sl. glasnik RS“, broj 52/2011 od 15.7.2011. godine)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokaza kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence, i sadržini i načinu vođenja evidencije optičkih diskova ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.13/2012, od 24.2.2012 godine)

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela - od 1886.godine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/1986; od 14.3.1986. godine)

Svetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu - od 1952.godine ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 54/73; od 18.10.1973.godine)

Međunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio difuziju - Rimska konvencija, od 1961 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma - od 1971. godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

WIPO Ugovor o autorskom pravu - od 1996 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002; od 20.12.2002.godine)

WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima - od 1996 godine ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002)