Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Zakonom o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/2009 i 99/2011), regulisano je kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, posredstvom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Zavod za intelektualnu svojinu kao posebna organizacija državne uprave Republike Srbije nadležan za pitanja intelektualne svojine, na osnovu Zakona, odnosno članova 152. do 191. izdaje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja podnosiocima zahteva, odnosno donosi rešenja o odbijanju zahteva kao i rešenja o obnovi dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog odnosno srodnih prava. Zavod je nadležan i za vršenje nadzora nad radom kolektivnih organizacija.

Zahtev za osnivanje organizacije mogu da podnesu:

- Autori;
- Nosioci autorskog odnosno srodnih prava;
- Njihova udruženja.

Uredan zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog odnosno srodnih prava sadrži:

1. osnivački akt organizacije;
2. statut;
3. izvod iz registra pravnih lica, ukoliko su osnivači pravna lica;
4. dokaz o poslovnom sedištu organizacije;
5. podatke o broju autora, odnosno nosilaca prava koji su ovlastili organizaciju da ostvaruje prava na njihovim delima, odnosno predmetima srodnih prava;
6. popis dela, odnosno predmeta srodnih prava koji će činiti repertoar organizacije;
7. dokaze o ispunjenosti kadrovskih, tehničkih i organizacionih pretpostavki za efikasno kolektivno ostvarivanje prava koja su im poverena i
8. dokaz o uplati propisane takse uređene zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Dozvola za obavljanje delatnosti izdaje se organizaciji koja ispunjava sledeće uslove:

1) ima sedište u Republici Srbiji;

2) njeni članovi, koji su je na osnovu ovlašćenja ili ugovora ovlastili da ostvaruje prava na njihovim delima, odnosno predmetima srodnih prava, predstavljaju većinu nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava iz oblasti na koju se odnosi delatnost organizacije, a imaju prebivalište,odnosno sedište u Republici Srbiji ili su njeni državljani;

3) ima kadrovske, finansijske, tehničke i organizacione pretpostavke da može efikasno da ostvaruje prava domaćih i stranih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u Republici Srbiji, odnosno domaćih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u inostranstvu iz oblasti na koju se odnosi njena delatnost;

4) osnivački akt i statut organizacije su u skladu sa odredbama ovog zakona.

Dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava imaju sledeće organizacije:

1.“SOKOJ“ – Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14;
http://www.sokoj.rs

2. “OFPS“ - Organizacija proizvođača fonograma Srbije, Beograd, Masarikova 5/19;
http://http://www.ofps.org.rs

3. “PI“ - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora, Beograd, Majke Jevrosime 38.
http://pravainterpretatora.org

4. "OFA" - Organizacija fotografskih autora, Beograd, Vladimira Popovića 36/18;
http://www.ofa.rs

5. Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava, Beograd, Makedonska 5, 2. sprat, Tržni centar “Staklenac” na Trgu Republike;
http://oorp.rs

6. Organizacija filmskih autora Srbije, Beograd, Terazije 26;
www.ufusafazastita.org.rs