Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

EVIDENTIRANJE I DEPONOVANJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA PRI ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

U glavi VI. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br: 104/2009), regulisan je postupak evidencije autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Član 202. Zakona predviđa u svrhu obezbeđenja materijalnih dokaza, fakultativnu opciju autora / nosioca prava, da deponuju primerke dela i/ili predmete srodnih prava kod nadležnog saveznog organa.

Isti član predviđa da:

- Primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju moraju biti u formi pisanog dokumenta (rukopis, štampani tekst, muzička partitura), zvučnog, vizuelnog ili audiovizuelnog zapisa ili u digitalnoj formi;
- Nadležni organ vodi evidenciju za svaku vrstu autorskih dela i predmeta srodnih prava (knjige evidencije);
- Nosilac autorskog i srodnih prava dužan je da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju autorskog dela ili predmeta zaštite srodnog prava da istiniti i potpun podatak o svom autorskom delu i predmetu zaštite srodnog prava;
- Podaci u evidenciji smatraju se istinitim dok se suprotno ne dokaže;
- Savesno lice koje je povredilo tuđe autorsko ili srodno pravo uzdajući se u tačnost podataka u evidenciji ne odgovara za naknadu štete zbog povrede tog prava;
- Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji način ne utiče na nastanak i trajanje prava koja su utvrđena ovim zakonom ;
- Sadržaj evidencije iz stava 3. ovog člana i uslovi koje treba da ispunjavaju primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju uređuju se propisom donetim za izvršavanje ovog zakona.


U skladu sa poslednjim stavom a vezano za preciziranje okolnosti deponovanja, donet je novi podzakonski akt (Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa, objavljena je u "Sl. glasnik RS", br. 45/2010 ), na osnovu koje se u Zavodu vrši evidentiranje i deponovanje.

Zavod za intelektualnu svojinu kao posebna organizacija državne uprave Republike Srbije nadležan za pitanja intelektualne svojine, na osnovu Zakona, odnosno Uredbe vrši fakultativni postupak evidentiranja i deponovanja u Odseku za autorsko i srodna prava, tako što podnosioci prijave u zavisnosti od predmeta deponovanja ispunjavaju obrasce:

1. A1 (deponovanje autorskog dela);
2. S1 (deponovanje predmeta srodnog prava), identično u 2 primerka;
3. dostavljaju 1 primerak dela u nekoj materijalnoj formi potpisan od strane autora/nosioca prava;
4. dostavljaju dokaz pravnom osnovu kada je podnosilac prijave pravno lice na okolnost angažovanja autora dela;
5. dostavljaju dokaz o uplati propisane takse predviđene članom 176.Zakona.

Obrasce A1 i S1 i Uputstvo za popunjavanje možete naći na linku OBRASCI I UPUTSTVA, a tekst Zakona i Uredbe na linku PROPISI.