Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POZIV ZA STRUČNI ISPIT ZA ZASTUPNIKE

POZIV ZA STRUČNI ISPIT ZA ZASTUPNIKE

26. decembar 2019.

Zavod za intelektualnu svojinu poziva sva zainteresovana lica da zaključno sa 20.1.2020. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita.Prijava mora da sadrži:
1. lično ime, zanimanje i prebivalište kandidata;
2. dokaz o završenom fakultetu;
3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima industrijske svojine i o periodu u kome je kandidat bio raspoređen na tim poslovima;
4. ako jer kandidat advokat – potvrda da je upisan u imenik advokata advokatske komore;
5. dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika;
6. fotokopija lične karte ili druge lične isprave radi utvrđivanja identiteta i državljanstva kandidata;
7. dokaz o uplati republičke administrativne takse za polaganje stručnog ispita u iznosu od 10.430,00 dinara (po ispitu).

Polaganje stručnog ispita održaće se u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu po sledećem rasporedu:
• 28.1.2020. godine, sa početkom u 9 časova - pismeni deo ispita (opšti deo) za sve kandidate;
• 28.1.2020. godine, sa početkom u 10 časova - pismeni deo ispita (žigovno pravo) za kandidate koji polažu za zastupnika za znake razlikovanja;
• 29.1.2020. godine, sa početkom u 9 časova – pismeni deo ispita (patentno pravo) za kandidate koji polažu za zastupnika za patente;
• 30.1.2020. godine, sa početkom u 9 časova - usmeni deo ispita za sve kandidate koji su položili pismeni deo

Napomena: opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su položili pravosudni ili državni stručni ispit u Republici Srbiji, kao i lica koja su već upisana u Registar zastupnika, u prilog čemu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz.

Program posebnog stručnog ispita sastavni je deo Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti industrijske svojine (”Sl. glasnik RS”, br. 78/19), i nalazi se na službenom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.