Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INTERNI KONKURS

11. jun 2019.

Oglašen je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Zavodu za intelektualnu svojinu – Rukovodilac Grupe, u zvanju višeg savetnika, Grupa za finansijske poslove – 1 izvršilac.

1. Tekst oglasa
2. Obrazac prijave
3. Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18);
Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispr., 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19);
Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 - odluka US).

Spisak kandidata
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor