Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

GRAD BEOGRAD DODELJUJE NAGRADE ZA DOSTIGNUĆA U 2017. GODINI - PRIJAVE DO 20. FEBRUARA

5. januar 2018.

Grad Beograd dodeljuje nagrade za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu. Nagrada Grada Beograda dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda, i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.

U oblasti nauke, nagrada se dodeljuje pronalazaču ili grupi pronalazača, sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda od najmanje godinu dana, za pronalazak koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar i objavljen tokom 2017. godine.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom nagrade za koju se kandidat predlaže (u oblasti nauke za pronalazak). Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, CD-a, DVD-a, planovi, projekti odnosno druga odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu Nagrade Grada Beograda za pronalazak dostavljaju se preko Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda (Pisarnica je u ulici Kraljice Marije br. 1), telefon: 011 7157-382.

Više o nagradi pogledajte ovde:
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1743574-obavestenje-o-o-uslovima-za-dodeljivanje-nagrada-grada-beograda-za-2017-godinu/