Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2009. Г. РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

14. октобар 2009.

Европска комисија усвојила је у Бриселу 14. октобра 2009. године Годишњи извештај о напретку Србије у процесу стабилизације и придруживања за 2009. годину.

У одељку 4.1.7. „Право интелектуалне својине“ у Извештају стоји следеће:
„Известан напредак је постигнут у области права интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину и даље наставља улогу националног координатора за права интелектуалне својине а именован је и нови тим руководилаца. Завод за интелектуалну својину је започео припреме за израду Националне стратегије за права интелектуалне својине и оснивање образовног и информативног центра у самом Заводу. У складу са променом Закона о републичким административним таксама, таксе Завода су знатно повећане. Међутим, за Завод и даље важе државни финансијски прописи и још увек није финансијски аутономна агенција. Нови закони, а посебно значајан закон о оптичким дисковима нису усвојени.

У вези са правима индустријске својине, Србија се припрема за пуноправно чланство у Европском заводу за патенте. Парламент је у мају 2009. године ратификовао један број међународних конвенција (укључујући и Бечки споразум о установљавању међународне класификације фигуративних елемената жигова, Стразбуршки споразум о међународној класификацији патената и Женевски акт Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна). У периоду на који се односи овај извештај, није било напретка у погледу ауторског и сродних права. Мада је Србија законе о ауторском праву у великој мери хармонизовала са аcquis-oм, и даље има недостатака, посебно у вези са правима која се односе на изнајмљивање и позајмљивање.

Донекле је постигнут напредак у области спровођења. Као део својих дневних контрола, порески инспектори све више предузимају акције против пиратских софтвера и база података. Захваљујући новој техничкој опреми и додатним обукама, донекле су побољшане и заплене роба од стране тржишних инспектора. Царинска управа, мада са недовољно запослених, и даље напредује у спровођењу права интелектуалне својине, као одговор на захтеве компанија и по службеној дужности. У ту сврху направљена је електронска база података царинских прекршаја у области права интелектуалне својине. Међутим, још увек није решен проблем неодговарајућег складишног простора за пиратску робу која повређује ауторско и сродна права или друга права индустријске својине. Такође, још увек нема довољно судија специјализованих за ову област, што доводи до неефикасности система заштите права интелектуалне својине у целини.

Опште посматрано, припреме Србије у области права интелектуалне својине скромно напредују. Усклађивање законодавства које захтева Споразум о стабилизацији и придруживању добро напредује, али административни капацитети и спровођење, посебно у погледу обуке судија, још увек слабо напредују. Такође треба потпомагати активности у јавности на јачању свести у борби против пиратерије и кривотворења. Једна свеобухватна национална стратегија о правима интелектуалне својине још увек недостаје.“