Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

USLUGE ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Zavod za intelektualnu svojinu je posebna organizacija u sistemu državne uprave Republike Srbije u čijoj su nadležnosti poslovi koji se odnose na prava industrijske svojine i autorsko i srodna prava.

Delokrug rada Zavoda za intelektualnu svojinu propisan je članom 31. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15). Na osnovu čl. 31. ovog zakona Zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju poluprovodničkih proizvoda, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Usluge prema zainteresovanim licima podrazumevaju pružanje informacija o radu Zavoda za intelektualnu svojinu. Zakonima i međunarodnim ugovorima iz oblasti intelektualne svojine predviđeno je pet osnovnih mogućnosti stalnog i najpouzdanijeg informisanja o radu Zavoda, a to su:

Registri (javne knjige koje vodi Zavod)
„Glasnik intelektualne svojine“;
Informacione usluge Zavoda;
Baze podataka na Internet sajtu Zavoda;
Javna čitaonica Zavoda.

Registri
Registri koje vodi Zavod su javne knjige koje sadrže podatke o pravima industrijske svojine i o postupku za sticanje i održavanje tih prava. Uvid u registar koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Zainteresovana lica mogu, na usmeni zahtev, razgledati sve registre koje vodi Zavod, u prisustvu službenog lica Zavoda. Na pismeni zahtev zainteresovanog lica i uz plaćanje propisane takse, mogu se dobiti kopije odluka Zavoda, kao i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima Zavod vodi službenu evidenciju. Zavod vodi 16 registara o pravima industrijske svojine, Registar zastupnika, Evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, Evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava i Evidenciju zahteva za pristup informacijama o javnog značaja iz delokruga Zavoda.

Glasnik intelektualne svojine
U Glasniku se objavljuju bibliografski podaci o prijavama patenata, o zahtevima za proširenje evropskih prijava patenata i o prijavama za priznanje sertifikata o dodatnoj (patentnoj) zaštiti, kao i bibliografski podaci o svim priznatim pravima industrijske svojine (patentima, malim patentima, žigovima, dizajnu, oznakama geografskog porekla i topografijama poluprovodničkih proizvoda). Glasnik intelektualne svojine se od januara 2010. godine objavljuje i na internet sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu, odakle se može preuzimati u elektronskoj formi.

Informacione usluge
U informacione usluge Zavoda za intelektualnu svojinu spadaju:
• upoznavanje privrednih subjekata i drugih korisnika sa postojanjem i upotrebom patentnih informacija;
• stručna pomoć eksperata Zavoda pri određivanju vrste patentnih informacija;
• stručna pomoć korisnicima patentnih informacija pri razumevanju bibliografskih podataka i tumačenju patentnih informacija pravnog karaktera sadržanim u patentnim dokumentima;
• stručna pomoć pri formulisanju zahteva za pretraživanjem patentne dokumentacije;
• pretraživanje patentne dokumentacije prema pisanom zahtevu uz prilaganje kopija relevantnih patentnih dokumenat navedenih u izveštaju o pretraživanju;
• sistematska pretraživanja određene oblasti tehnike u određenom vremenskom intervalu prema definisanim potrebama;
• mogućnost samostalnog pretraživanja patentne dokumentacije;
• pružanje informacija strankama o pravnom statusu patenata i malih patenata, kao i patentnih prijava;
• dostavljanje kopija patentnih spisa prema zahtevu;
• organizovanje seminara i kurseva sa odgovarajućim programom za korisnike patentnih informacija.

Baze podataka
Na sajtu Zavoda pristupačne su sledeće nacionalne baze podataka: baza podataka žigova i industrijskog dizajna i baza podataka za patente MIMOSA RS. Na sajtu zavoda se nalazi link ka nekomercijalnoj svetskoj bazi podataka patentne dokumentacije - Espacenet, koja je dostupna svima preko interneta, i koja sadrži podatke od preko 70 miliona objavljenih patentnih prijava i odobrenih patenata iz preko 90 različitih zemalja (i naših) i regiona iz celog sveta, od 1836. godine do danas.

Više o bazama podataka možete pročitati na ovom linku.

Javna čitaonica
U javnoj čitaonici Zavoda svakoga dana u vremenu od 8:30-15:00 možete dobiti informacije o: pravima IS, postupcima koje Zavod sprovodi za zaštitu pojedinih prava IS, načinu sastavljanja prijava za zaštitu različitih prava IS, korišćenju patentnih informacija, dostupnim bazama patentne dokumentacije koje možete pretraživati samostalno ili uz pomoć stručnjaka Zavoda.

Pored gore navedenog, po potrebi ćete biti upućeni i na druge stručnjake Zavoda.

Edukativne aktivnosti
Pored navedenih usluga, Zavod se bavi i edukacijom korisnika sistema intelektualne svojine. U tu svrhu je formiran Edukativno-informativni centar koji pruža spektar usluga u oblasti intelektualne svojine. Sistem obuke pre svega podrazumeva seminare i radionice namenjene različitim grupama korisnika: privrednim društvima, istraživačkim institutima, fakultetima, sudovima, policiji, tržišnoj inspekciji, carini, medijima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Više o aktivnostima Edukativno-informativnog centra možete pročitati na veb stranici www.zis.gov.rs/eic.


Više o uslugama Zavoda za intelektualnu svojinu možete pročitati u Informatoru o radu, koji se nalazi u levom meniju na početnoj strani.

TABELARNI PRIKAZ USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

- tabelarni prikaz usluga Zavoda za intelektualnu svojinu