Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

KONTAKTI

11 000 Beograd, Kneginje Ljubice 5
Republika Srbija

Telefon (centrala): (+381-11) 20-25-800; Faks: 311-23-77, 2629-483


Radno vreme Zavoda za intelektualnu svojinu je: 7:30-15:30

E-mail kontakt Zavoda:


E-mail kontakt Edukativno-informativnog centra u Zavodu za intelektualnu svojinu:

Direktor Zavoda
Vladimir Marić

Telefon: (011) 20-25-901, 20-25-902

Sektor za patente

Pomoćnik direktora: Mirjana Jelić

Važni kontakt telefoni u sektoru:
Načelnik Odeljenja za mašinstvo, opštu tehniku i elektrotehniku:
(011) 20-25-908
Načelnik Odseka za hemiju i hemijsku tehnologiju: (011) 20-25-925
Načelnik Odseka za pravna pitanja patenata: (011) 20-25-929

Sektor za znake razlikovanja

Pomoćnik direktora: Marija Božić

Važni kontakt telefoni u sektoru:

Odeljenje za žigove: (011) 20-25-948, 20-25-932, 20-25-864

Informacije o rešeršima - zahtevima za prethodno pretraživanje baze podataka: (011) 20-25-940

Odsek za međunarodne žigove: (011) 20-25-942, 20-25-946

Grupa za dizajn i oznake geografskog porekla

Rukovodilac Grupe za dizajn i oznake geografskog porekla:
(011) 20-25-957

Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i edukaciju i informisanje

Pomoćnik direktora: Branka Totić

Važni kontakt telefoni u sektoru:
Šef Odseka za autorsko i srodna prava: (011) 20-25-832
Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju: (011) 20-25-951
Centar za edukaciju i informisanje: (011) 20-25-836

Ostali važni telefoni

Odeljenje za registre: (011) 20-25-829
Opšte informacije o žigovima: (011) 20-25-811, 20-25-841
Informacije o registrovanim žigovima: (011) 20-25-967
Informacije o registrovanim patentima: (011) 20-25-808
Informacije o registrovanom dizajnu: (011) 20-25-807
Odsek za informacioni sistem: (011) 20-25-848

Pisarnica : (011) 20-25-801, 20-25-804
Edukativno-informativni centar
Rukovodilac: (011) 20-25-835


Ostali kontakti Edukativno-informativnog centra

Baze podataka

Za komentare u vezi sa eventualnim nedostacima u nacionalnim bazama podataka na raspolaganju je sledeća adresa:

Uplatni računi

Uplatni račun za administrativne takse:
Naziv računa: Republičke administrativne takse
840-30880845-62
poziv na broj 97, zatim šifra sa kontrolnim brojem opštine
(videti prilog – PDF)
Primalac: Zavod za intelektualnu svojinu - Republičke administrativne takse
Svrha uplate: osnov uplate i broj pod kojim se pravo vodi u registrima Zavoda za intelektualnu svojinu

Uplatni račun za naknadu troškova, informacionih usluga i za prodaju GIS-a:
840-39845-97
poziv na broj 97, zatim šifra sa kontrolnim brojem opštine
(videti prilog – PDF)
Primalac: Zavod za intelektualnu svojinu
Svrha uplate: osnov uplate i broj pod kojim se pravo vodi u registrima Zavoda za intelektualnu svojinu