MODELI UGOVORA

KOJIM SE REGULIŠU ODNOSI IZMEĐU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I PRIVATNOG SEKTORA

Različitim programima i projektima u Srbiji pokrenute su inicijative saradnje izmedu naučno-istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća. Krajem decembra meseca prethodne godine završena je jedna aktivnost ACCESS programa Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) gde su kao rezultat kreirani različiti modeli ugovora koji bi formalizovali saradnju ove dve interesne strane.

Poslednjih godina u Evropi je posvećena pažnja razvoju različitih modela ugovora i jačanju kapaciteta naučno-istraživačkih institucija i preduzeća za korišćenje tih ugovora, jer često mali i srednji preduzetnici i naučno-istraživačke institucije nisu u mogućnosti da angažuju potrebne resurse za pravne troškove i tako gube priliku za realizaciju brojnih partnerstava. I jedni i drugi mogu da budu neiskusni u pregovorima i pravnim zahtevima, te mogu da se fokusiraju na pogrešna pitanja umesto na zajedničke interese i ciljeve.

Upravo zato su GIZ ACCESS program i Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu pokrenuli inicijativu izrade modela ugovora za formalizovanje saradnje naučno-istraživačkog i privatnog sektora. Organizovana su tri sastanka sa najznačajnijim sagovornicima predstavnicima Ministarstva privrede i ekonomije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za intelektualnu svojinu, Inovacionih centara, biznis inkubatora i malih i srednjih preduzeća. Tokom sastanaka identifikovani su modeli ugovora koji se koriste u Srbiji, a međunarodni ekspert je predstavio evropska iskustva. Na osnovu toga su definisani modeli ugovora koji su pripremljeni na srpskom jeziku u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, te su održane dve radionice na kojima su ugovori predstavljeni, kao i bitna pitanja vezana za prava intelektualne svojine kao njihovog dela.

Modeli ugovora:
- Sporazum o razmeni informacija
- Ugovor o licenci za patent
- Ugovor o poverljivosti - jednostrani
- Ugovor o poverljivosti - dvostrani
- Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine
- Ugovor o proceni materijala
- Ugovor o saradnji u oblasti istraživanja i razvoja
- Ugovor o zakupu opreme

Napomena: Zavod nije učestvovao u kreiranju ovih modela ugovora i iste treba koristiti kao primere koje treba prilagoditi svakom konkretnom slučaju.