Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PROJEKTI EVROPSKE UNIJE

VIP4SME

EU Projekat VIP4SME realizuje se u okviru programa Horizon 2020. u cilju unapređenja usluga u oblasti intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća (MSP). S obzirom da MSP u najvećoj meri doprinose ekonomiji EU i imaju veliki potencijal generisanja i korišćenja prava intelektualne svojine, od velikog je značaja da evropska MSP razumeju potencijal intelektualne svojine i da se podstiču da ga koriste. Projekat VIP4SME je nastavak projekta IPORTA i okuplja nacionalne zavode za intelektualnu svojinu iz trideset dve zemalje učesnice programa Horizont 2020. Predlog projekta je sačinjen od strane konzorcijuma, čiji je član i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a čine ga dvanaest nacionalnih zavoda za intelektualnu svojinu i sedam organizacija za podršku privredi koje blisko sarađuju sa nacionalnim zavodima. Partneri na projektu su posvećeni kontinuitetu saradnje koja je uspostavljena u okviru prethodnog projekta IPORTA i IP Europe Aware. Pored partnera, projekat podržava još dvadeset zavoda i petnaest drugih organizacija.

Glavni ciljevi projekta su:
1. Podrška MSP u pogledu intelektualne svojine kroz različite usluge;
2. Unapređenje postojećih usluga i obuke MSP, uzimajući u obzir specifične potrebe pojedinih zemalja;
3. Podizanje svesti o značaju intelektualne svojine i znanja o intelektualnoj svojini korisnika;
4. Obezbeđivanje informacija o intelektualnoj svojini na zajedničkom vebsajtu;
5. Uspostavljanje sinergije sa postojećim mrežama koje imaju direktne veze sa ciljnim grupama (na primer EEN, PATLIB i drugi).

Za ispunjenje zadatih ciljeva VIP4SME projekat predviđa:
• Uključivanje što većeg broja nacionalnih zavoda, najmanje 25;
• Razvijanje mehanizama za povezivanje i pomoć nacionalnim zavodima u pogledu razvoja;
• Razmenu iskustava i znanja između nacionalnih zavoda i drugih učesnika u projektu;
• Izradu analiza potreba malih i srednjih preduzeća u pogledu obuke i usluga u oblasti intelektualne svojine;
• Planiranje, koordinacija i razvoj obuke, materijala za obuku i usluga.

Trajanje projekta: decembar 2015 – decembar 2019.
http://www.innovaccess.eu/

Lista partnera na projektu može se videti ovde.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TREĆE MISIJE UNIVERZITETA U SRBIJI

U razvoju savremenog društva zasnovanog na znanju, univerziteti imaju sve značajniju ulogu u podsticanju ekonomskog i društvenog razvoja, što je dovelo do proširivanja dve tradicionalno svhvaćene misije univerziteta: obrazovanje i istraživanje, trećom koja nalaže podršku privredi i društvu.

U oktobru 2015. godine započela je realizacija projekta IF4TM u okviru Erasmus plus programa Evropske unije. Cilj projekta je razvoj treće misije univerziteta u Srbiji, trajaće do oktobra 2018. godine, a realizuje se u konzorcijumu 18 partnera iz Srbije, Slovenije, Velike Britanije, Austrije, Portugalije i Italije. Pored pet univerziteta iz zemalja Evropske unije, projekat realizuje i šest univerziteta iz Srbije: Univerzitet u Kragujevcu koji je koordinator projekta, Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Univerzitet Metropoliten. Pored univerziteta, partneri na projektu su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, tri biznis inkubatora iz Kragujavca, Beograda i Novog Sada, Visoka škola strukovnih studija iz Zrenjanina i jedno preduzeće.

Treća misija univerziteta obuhvata: transfer tehnologije i inovacija, kontinuirano učenje i društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Uspostavljanje institucionalnog okvira za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji znači da se na državnom nivou kroz strategije i zakone i univerzitetskom nivou kroz pravilnike i ostala pravna akta, unapredi upravljanje intelektualnom svojinom na univerzitetima, podstakne inovaciona delatnost, transfer i komercijalizacija znanja i tehnologije i kreativnost i preduzetništvo studenata i mladih istraživača.

Pored toga, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata da se više uključe u pomenute aktivnosti, projekat obuhvata:
• obuke profesora, istraživača i studenata u oblastima upravljanja intelektualnom svojinom u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu;
• razvoj program za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja (TRL), kroz razvoj i primenu programa za proveru koncepta (Proof of Concept);
• uspostavljanje univerzitetske inovativne platforme za upravljanje inovacijama na sedam visokoškolskih institucija u Srbiji;
• godišnja takmičenja za najbolju studentsku ideju;
• priprema preporuka fakultetima za uvođenje u nastavu tema koje se odnose na preduzetništvo, inovacije i upravljanje intelektualnom svojinom;
• uspostavljanje pet kreativnih centara u Srbiji za promociju nauke i inovacija i razvoj kreativnosti i preduzetničkog duha kod mladih;
• saradnju sa evropskim institucijama, pre svega sa partnerskim institucijama.

Više o projektu http://www.if4tm.kg.ac.rs/

MAIN

Zavod za intelektualnu svojinu, u konzorcijumu 14 partnera iz Srbije, Nemačke, Grčke, Austrije i Slovenije, učestvuje u realizaciji projekta Tempus Evropske unije, čiji je nosilac i koordinator Univerzitet Novi Sad,, pod nazivom “Ovladavanje inovacijama kroz razvoj i uspostavljanje interdisciplinarnih poslediplomskih studija iz upravljanja inovacijama u Srbiji ” (“Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management - MAIN“) koje će biti realizovane na master i doktorskim studijama. Cilj ovog projekta je jačanje inovacionih kapaciteta Srbije putem obrazovanja visokih stručnjaka iz ove oblasti.

Pored toga, od strane neakademskih partnera na projektu, u okviru projekta će biti organizovani seminari za sve zainteresovane stručnjake iz ove oblasti.

Trajanje projekta: decembar 2013 - decembar 2016.

Više o projektu na internet stranici projekta http://www.main.uns.ac.rs/

PROJEKAT "IPORTA"

Glavni cilj projekta IPorta je jačanje saradnje između evropskih nacionalnih zavoda za intelektualnu svojinu. Boljom sinergijom ovih zavoda, u saradnji sa institucijama koje pružaju podršku poslovanju, postiže se bolja integracija intelektualne svojine (IS) u poslovnu strategiju preduzeća, kao i njeno efikasnije iskorišćavanje. Ovaj projekat predstavlja nastavak prethodnog projekta IPeuropAware, u kojem Srbija nije učestvovala.

U okviru IPorta projekta nacionalni zavodi za intelektualnu svojinu treba da odgovore potrebama MSP koje nisu dovoljno pokrivene u okviru nacionalnih i regionalnih zavoda. U mreži se nalazi 27 nacionalnih, regionalnih zavoda i drugih institucija za podršku privredi i istraživanjima iz Evrope. Zavod za intelektualnu svojinu je jedan od 27 partnera na ovom projektu.

Partneri treba da uspostave saradnju sa drugim partnerima pre svega u sledećim oblastima:
- Unapređenje konkurentnosti evropskih MSP putem unapređenja i prilagođavanja usluga u oblasti IS;
- Osnaživanje dijaloga sa MSP;
- Ohrabrivanje MSP da integrišu upravljanje pravima IS u svoje poslovanje i njihovo iskorišćavanje;
- Očuvanje nematerijalnih dobara MSP unapređenjem njihovih kapaciteta u oblasti sprovođenja prava IS.

U ostvarivanja ovih ciljeva partneri u projektu će raditi na:
- unapređivanju sopstvenih kapaciteta i spremnosti za preuzimanje vodeće uloge u vidu institucija koje obezbeđuju ove usluge ili informacije o njima na evropskom tržištu prava IS;
- pružanju pomoći MSP u Evropi u korišćenju prava IS na konstruktivniji način unapređenjem usluga zavoda za MSP;
- obezbeđivanju adekvatnih, ažurnih i prijemčivih informacija za MSP preko svojih vebsajtova;
- aktivnom podržavanju i ciljanju saradnje sa drugim Help Desk-ovima nacionalnih zavoda u cilju razmene najbolje prakse za MSP;
- preuzimanju vodeća uloga u koordinaciji i razvoju mreže evropskih Help Desk-ova i obezbeđenju usluga u oblasti IS;
- koordiniranju mehanizama povratnih informacija u oblasti IS za nadležna tela na nivou EU.

IPorta ima 4 vrste aktivnosti:
A1: Kreiranje i unapređenje usluga u oblasti IS, kreiranjem zajedničkog „Toolbox“-a u kojem se mogu pregledati i eventualno preuzeti postojeći alati.
A2: Održavanje, unapređenje, dopuna i rekonfigurisanje starog InnovAccess veb-sajta. Lansiranje novog izgleda, sadržaja i verzije vebsajta izvršeno je početkom 2013. godine.
A3: Uspostavljanje mreže Help Desk-ova i razmena iskustava.
A4: Koordiniranje projektom (od strane institucije Henri Tudor iz Luksemburga).

Arhiva projekata Evropska unija

Arhiva okončanih projekata Evropske unije

Drugi međunarodni projekti

Arhiva drugih međunarodnih projekata

Arhiva okončanih drugih međunarodnih projekata