Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PATENTI - NAJČEŠĆA PITANJA

Druga značajna pitanja

1. Da li je moguće osporiti rešenje kojim je priznat patent?

Da. Zavod će u svako doba oglasiti ništavim rešenje o priznanju patenta ili malog patenta, na predlog svakog lica, ako podnosilac predloga dokaže :
- da predmet zaštite nije pronalazak, u smislu Zakona o patentima;
- da pronalazak pripada kategoriji pronalazaka koji su izuzeti iz zaštite;
- da pronalazak nije nov ili nije imao inventivni nivo ili nije industrijski primenljiv;
- da pronalazak nije opisan potpuno i jasno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti;
- da je priznat širi obim prava od obima koji je mogao biti podržan prijavom pronalaska, na dan podnošenja prijave ili na dan od kog je priznato pravo prvenstva prijave ili ako je pravo priznato za izdvojenu prijavu čiji je sadržaj širi od sadržaja prvobitne prijave, kako je podneta.

2. Koja se pravna sredstva mogu iskoristiti protiv odluka Zavoda?

Protiv odluka Zavoda može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema odluke, ako zakonom nije drugačije propisano.

Protiv rešenja Vlade po žalbi može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

3. Da li je Zavod nadležan za sporove o povredi prava?

Ne. Za sporove zbog povrede prava nadležni su za fizička lica osnovni sudovi, odnosno privredni sudovi, ukoliko su u sporu pravna lica.

Međutim, Zakon o patentima sadrži odredbe o pravnim sredstvima - tužbama koje nosiocima prava stoje na raspolaganju u slučaju da dođe do povrede prava:

1) Tužba zbog povrede prava
Povredom prava iz objavljene prijave patenta, patenta ili malog patenta smatra se svako neovlašćeno preduzimanje radnji iz čl. 14. i 15. zakona.
Tužbu zbog povrede prava ili postojanja ozbiljne opasnosti da će pravo biti povređeno nadležnom sudu može da podnese: podnosilac prijave patenta, nosilac prava ili sticalac licence.
Podnosilac prijave ili sticalac licence ima pravo na tužbu nakon objave prijave patenta.
Sticalac licence može da podnese tužbu nadležnom sudu zbog povrede prava u obimu u kome je na osnovu zakona ili ugovora stekao pravo na iskorišćavanje pronalaska, ukoliko drugačije nije ugovoreno.
Ako su više lica nosioci prava ili nosioci prava iz objavljene prijave patenta na istom pronalasku svaki od njih je ovlašćen da u svoje ime i za svoj račun zahteva građansko-pravnu zaštitu.
Tužba za povredu prava može se podneti u roku od tri godine od dana saznanja za povredu i učinioca, ali ne posle isteka roka od pet godina od dana učinjene povrede.

2) Tužba za utvrđivanje prava na zaštitu
Pronalazač, odnosno njegov pravni sledbenik ili poslodavac ima pravo da tužbom zahteva od suda da utvrdi da on ima pravo na zaštitu određenog pronalaska, odnosno da utvrdi da je on nosilac prava kada je pravo već priznato, umesto lica ili zajedno sa licem koje je prijavilo taj pronalazak za zaštitu. Rok za podnošenje tužbe je do donošenja rešenja o priznanju patenta/malog patenta, odnosno do isteka roka trajanja patenta/malog patenta u slučaju već priznatog prava.

3) Tužba za zaštitu prava poslodavca, odnosno zaposlenog
Poslodavac, odnosno zaposleni koji ima pravo na zaštitu ili na ekonomsko iskorišćavanje pronalaska iz radnog odnosa može tužbom da zahteva od suda utvrđivanje i zaštitu svojih prava. Tužba za utvrđivanje prava zaposlenog, odnosno poslodavca može da se podnese u roku od dve godine od dana objave prijave za priznanje patenta, ali ne po isteku dve godine od dana prestanka radnog odnosa tokom koga je pronalazak stvoren.

4) Tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača
Ako je u prijavi patenta/malog patenta ili u nekoj drugoj ispravi predviđenoj Zakonom o patentima navedeno neko drugo lice kao pronalazač, pronalazač ima pravo na tužbu kojom zahteva od suda da utvrdi njegovo svojstvo pronalazača i da naloži upisivanje njegovog imena u odgovarajuće isprave, odnosno registre Zavoda. Rok za podnošenje tužbe nije ograničen.

Za pokretanje postupka po svim navedenim tužbama, neophodno je da za priznati mali patent bude izdata potvrda o ispitivanju. Potvrda o ispitivanju znači da priznati mali patent ispunjava kriterijume patentibilnosti koji su propisani stavom 1. člana 104. Zakona o patentima. Zavod će ispitati priznati mali patent na zahtev nosioca prava i izdati potvrdu o ispitivanju ukoliko su ispunjeni pomenuti kriterijumi. Ukoliko nisu ispunjeni propisani kriterijumi Zavod će po službenoj dužnosti mali patent oglasiti ništavim. Smatra se da je zahtev za ispitivanje priznatog malog patenta podnet kada je plaćena taksa za suštinsko ispitivanje i taksa za izradu izveštaja o pretraživanju, kao i kada su dostavljeni dokazi o izvršenim uplatama istih.

4. Koje mere zaštite postoje u slučaju povrede prava, do donošenja presude?

Zakonom o patentima predviđene su sledeće mere:

1) Privremene mere
Sud može, na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da postoji ozbiljna opasnost da će biti povređeno, odrediti privremenu meru. Kada je privremena mera određena pre pokretanja parničnog ili drugog postupka, tužba, odnosno predlog za pokretanje drugog postupka radi opravdanja mere, mora se podneti u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere.

2) Obezbeđenje dokaza
Sud može, na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, odrediti obezbeđenje dokaza (uzimanje detaljnog opisa proizvoda kojima se povređuje pravo, sa ili bez uzimanja uzoraka tih proizvoda; oduzimanje proizvoda ili dela proizvoda kojima se povređuje pravo, a ako je to opravdano, i oduzimanje materijala i predmeta (pribor, alat) pretežno upotrebljenih u stvaranju ili stavljanju u promet proizvoda kojima se povređuje pravo, kao i dokumenata koji se odnose na navedeno). Kada je obezbeđenje dokaza određeno pre pokretanja parničnog postupka, tužba se mora podneti u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju obezbeđenja dokaza.

3) Sredstvo obezbeđenja
Sud može, na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede prava ili postupak za određivanje privremene mere, odrediti da tužilac ili lice koje je podnelo predlog za određivanje privremene mere položi odgovarajući novčani iznos kao sredstvo obezbeđenja za slučaj neosnovanosti zahteva.

5. Kako se prenosi pravo?

Pravo na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i pravo na patent i mali patent mogu da budu u celini ili delimično predmet prenosa na osnovu ugovora o prenosu, statusne promene nosioca prava ili podnosioca prijave, kao i nasleđivanja, sudske ili administrativne odluke.

Na zahtev jedne od ugovornih strana u odgovarajući registar koji vodi Zavod upisaće se prenos prava. Prenos prava koji nije upisan u odgovarajući registar ne proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

6. Šta je licenca?

Ugovor o licenci regulisan je članovima 686 – 711. Zakona o obligacionim odnosima. To je ugovor kojim se obavezuje davalac licence da sticaocu licence ustupi, u celini ili delimično, pravo iskorišćavanja pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. Ugovor o licenci mora da se zaključi u pisanoj formi. Licenca za iskorišćavanje patentiranog pronalaska, ne može biti zaključena na vreme duže od trajanja zakonske zaštite tih prava.

Na zahtev davaoca ili sticaoca licence, ugovor o licenci upisuje se u odgovarajući registar koji vodi Zavod, a ugovor koji nije upisan u registar ne proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

7. Da li patent/mali patent može biti predmet obezbeđenja potraživanja?

Da. Patent/mali patent, kao i pravo iz prijave može biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda ili odluke drugog državnog organa. Poverilac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar Zavoda, a na zahtev nosioca prava ili podnosioca prijave ili založnog poverioca.