Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ŽIGOVI - NAJČEŠĆA PITANJA

O NOSIOCU PRAVA

4. Gde je moguće dobiti listu zastupnika?

Listu registrovanih zastupnika možete dobiti u pisarnici Zavoda ili na našem linku Lista zastupnika .

1. Ko može da podnese prijavu za priznanje žiga?

Svako fizičko ili pravno lice koje se bavi prometom roba i pružanjem usluga. Dokaz o obavljanju privredne delatnosti u prijavi za priznanje žiga nije potrebno dostavljati.

2. Da li pravno lice, fizičko lice i preduzetnik mogu biti podnosioci prijave za priznanje žiga?

Podnosilac prijave za priznanje žiga može biti kako fizičko lice (lica), tako i pravno lice (lica). Zakon o privrednim društvima definiše pojam preduzetnika i uređuje pitanja u vezi sa tim. Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Imajući u vidu mogućnost prestanka obavljanja određene delatnosti, radi kontinuiteta prava nosioca žiga pogodnije je u tom slučaju podneti prijavu za priznanje žiga kao fizičko lice.

3. Da li je za podnošenje prijave obavezno angažovati advokata?

Ne, ako je podnosilac prijave državljanin Republike Srbije. Takva obaveza postoji samo za strana fizička i pravna lica.

4. Šta podnosilac prijave, odnosno nosilac žiga treba da uradi ako u toku postupka zaštite ili nakon registracije žiga i za sve vreme njegovog važenja dođe do promene imena i/ili adrese (sedišta) podnosioca prijave, odnosno nosioca žiga?

U tom slučaju, potrebno je Zavodu podneti Zahtev za upis promene imena i adrese (Obrazac Ž3). Zahtev treba da bude popunjen pisaćom mašinom ili uz pomoć računara. Formular ovog zahteva može se preuzeti klikom na odgovarajući format (PDF_format) (WORD_format).


Veoma je važno da podnosilac prijave za priznanje žiga, odnosno nosilac žiga, obavesti Zavod o svakoj promeni njegovog imena i/ili adrese (sedišta), kako bi bio dostupan Zavodu radi razmene informacija o toku postupka za priznanje žiga, ili da ga Zavod pozove da plati taksu za produženje važenja žiga.

Uz uredno popunjen zahtev, podnosilac prijave za priznanje žiga treba da dostavi i dokaz o plaćenoj taksi, kao i uredno punomoćje, ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika.

Bez obzira da li je u pitanju promena samo imena, samo adrese ili i imena i adrese (sedišta), plaća se isti iznos takse od 2.390,00 dinara.

5. Šta podnosilac prijave, odnosno nosilac žiga, treba da uradi ako u toku postupka zaštite ili nakon registracije žiga i za sve vreme njegovog važenja dođe do prenosa prava iz prijave, odnosno registrovanog žiga, ili do promene pravnog statusa pravnog lica koje je podnosilac prijave, odnosno nosilac žiga?

Treba Zavodu da podnese Zahtev za prenos žiga ili prava iz prijave (Obrazac Ž-5). Zahtev treba da bude popunjen pisaćom mašinom ili uz pomoć računara. Formular ovog zahteva može se preuzeti klikom naodgovarajući format (PDF_format) (WORD_format).

Uz uredno popunjen zahtev potrebno je dostaviti i dokaz o pravnom osnovu prenosa, dokaz o plaćenoj taksi i punomoćje (ako se zahtev podnosi preko punomoćnika).

Dokaz o pravnom osnovu zavisiće od načina (pravnog osnova) izvršenog prenosa žiga, odnosno prava iz prijave. Kada je prenos žiga, odnosno prava iz prijave, posledica ugovora o prenosu, uz zahtev se dostavlja original ugovora o prenosu žiga, odnosno prava iz prijave, potpisan od ugovornih strana, ili original izvoda iz ugovora o prenosu, potpisan od ugovornih strana, ili original izjave o prenosu potpisane od ugovornih strana, odnosno overene fotokopije ovih dokumenata.

Ako je prenos žiga, odnosno prava iz prijave, rezultat spajanja preduzeća, uz zahtev se dostavlja original ili overena fotokopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koji potvrđuje spajanje preduzeća.

Ako je do prenosa žiga, odnosno prava iz prijave, došlo na osnovu zakona ili sudske, odnosno administrativne odluke, uz zahtev se dostavlja original ili overena fotokopija sudske odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promenu.

Ako su navedeni dokumenti (ugovor, odluka…) sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

Taksa koja se plaća za prenos prava, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno jednu prijavu iznosi 4.780 dinara. Ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, taksa po svakom žigu, odnosno prijavi, iznosi 3.190 dinara.