Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ŽIGOVI - NAJČEŠĆA PITANJA

Osnovna pitanja o žigovima

2. Šta je individualni, šta kolektivni žig, a šta žig garancije?

Individualni žig je pravno zaštićen znak koji u prometu koristi nosilac, odnosno vlasnik žiga. Nosilac individualnog žiga je fizičko ili pravno lice, na čije ime je žig registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu. Kolektivni žig pored nosioca žiga koriste i druga lica koja je nosilac žiga svojim opštim aktom na to ovlastio. Žig garancije je žig koji koristi više privrednih društava pod nadzorom nosioca žiga, a koji služi kao garancija kvaliteta, geografskog porekla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obeležja robe ili usluga tih privrednih društava.

3. Zašto treba zaštititi znak?

Pravna zaštita znaka kojim se u prometu obeležavaju robe ili usluge nije zakonska obaveza, već je odluka o njegovoj pravnoj zaštiti prepuštena slobodnoj volji onoga koji znak koristi. Privredni subjekt koji koristi svoj znak u prometu, neće trpeti nikakve pravne sankcije zbog toga što ga nije zaštitio žigom. Pa ipak, pravna zaštita znaka žigom uvek je dobrodošla, jer nudi brojne koristi za njegovog vlasnika. Pored ostalih, i sledeće:

a) isključivo pravo vlasnika da žigom obeležava svoje robe i usluge u prometu na teritoriji zemlje u kojoj je zaštita priznata.

b) isključivo pravo vlasnika da svim drugim licima zabrani neovlašćeno korišćenje istog ili sličnog znaka za obeležavanje slične ili istovrsne robe i usluga u prometu na teritoriji zemlje u kojoj je zaštita priznata.

v) lako dokazivanje pred sudom, ili nekim drugim državnim organom, vlasništva nad žigom (na osnovu rešenja o priznanju žiga, isprave o žigu, ili nekog drugog akta koji donosi Zavod za intelektualnu svojinu)

g) žig je značajno oruđe za: ekskluzivnost vlasnika žiga, buduće investicije, finansijski dobitak od licenci, franšizinga i prenosa prava...

Upoznajte se sa primerima podobnih i nepodobnih žigova u sledećim dokumentima:
- primeri znakova koji se mogu štititi žigom
- primeri znakova koji se ne mogu štititi žigom

4. Kako se može proveriti da li jedan žig važi na teritoriji Republike Srbije (tzv. "Rešerš žiga")?

Provera se može izvršiti uvidom u registar žigova koji se vodi kod Zavoda za intelektualnu svojinu za nacionalno registrovane žigove ili u elektronski registar Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (ROMARIN) za međunarodno registrovane žigove, za teritoriju republike Srbije. Takođe, to možete saznati ako Zavodu podnesete zahtev za "Rešerš žiga".

Pre nego što podnese prijavu žiga, svako zainteresovano lice može da zahteva od Zavoda da izvrši pretraživanje (rešerš) žiga, u cilju dobijanja podataka o tome - da li postoji ranije registrovani žig ili prijavljeni znak, koji je istovetan ili bitno sličan znaku koji stranka želi da zaštiti žigom. U dostavljenom odgovoru Zavod pruža informacije o registrovanim ili prijavljenim žigovima za koje utvrdi da postoji izvesna sličnost sa znakom na koji se zahtev odnosi. Zavod na taj način ne sugeriše stranci, treba li stranka ili ne, da podnese prijavu za priznanje žiga. Stranka je, nezavisno od izveštaja Zavoda, uvek slobodna da odluči, hoće li ili neće da podnese prijavu za priznanje žiga. Ni sam Zavod nije dužan, da u postupku za priznanje žiga sledi svoje mišljenje izraženo u rešeršu žiga, već može od njega da odstupi, premda se to, veoma retko dešava. Podnosilac zahteva za rešerš žiga, treba u svom zahtevu da naznači:

a) naziv znaka za koji traži rešerš, odnosno, da dostavi izgled znaka (ukoliko se radi o grafičkom rešenju ili kombinaciji reči i grafizma);
b) broj klase (ili klasa) Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se taj znak odnosi.

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi uz obavezan dokaz o plaćenoj taksi za rešerš žiga u iznosu od 2080,00 dinara, ako se žig odnosi na najviše 3 klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, a za svaku sledeću posle treće doplata je 310,00 dinara. Uplatni račun je: 840-30880845-62, broj modela 97 i poziv na broj 44018.

5. Kako se može proveriti da li je na ime nekog lica registrovan žig na teritoriji Republike Srbije?

Provera se može izvršiti podnošenjem Zavodu zahteva za takvu vrstu rešerša. Iznos takse je 3130,00 dinara. Uplatni račun je:840-30880845-62.