Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INDUSTRIJSKI DIZAJN - NAJČEŠĆA PITANJA

Druga značajna pitanja

1. Može li se u toku postupka za priznanje prava na industrijski dizajn naknadno promeniti prikaz industrijskog dizajna?

U prijavi se ne može naknadno izmeniti prikaz industrijskog dizajna tako da se po svom obimu i sadržini bitno razlikuje od onoga koji je određen opisom dostavljenim prilikom podnošenja prijave.

2. Šta nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave treba da uradi ako dođe do promene imena i adrese nosioca prava?

Nadležni organ, na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, donosi rešenje o upisu u odgovarajući registar nadležnog organa, promena imena i adrese nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave. Nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave treba da obavesti Zavod putem Zahteva za upis promene imena i adrese u registar (obrazac D-3), koji treba da bude popunjen pisaćom mašinom ili računarom.

Jednim zahtevom može se zatražiti upis promene imena i adrese nosioca prava koji se odnosi na više registrovanih industrijskih dizajna, odnosno više prijava, pod uslovom da su registarski brojevi, odnosno brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Uz uredno popunjen zahtev, nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave za priznanje prava na industrijski dizajn treba da dostavi i dokaz o plaćenoj taksi, kao i uredno punomoćje, ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika.

3. Šta nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave treba da uradi ako dođe do prenosa prava?

Prenos prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave može biti posledica ugovora o prenosu prava, statusne promene nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, sudske ili administrativne odluke. Prenos prava upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave treba da obavesti Zavod putem Zahteva za upis prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave (obrazac D-4), koji treba da bude popunjen pisaćom mašinom ili računarom.

Uz uredno popunjen zahtev, nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave za priznanje prava na industrijski dizajn treba da dostavi i dokaz o plaćenoj taksi, kao i uredno punomoćje, ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika.

4. Koje prijave se ispituju u hitnom postupku?

Pravilo je da se prijave ispituju po redosledu koji je određen datumom njihovog podnošenja u Zavodu za intelektualnu svojinu. Pojedine prijave, međutim, mogu se ispitivati u hitnom postupku, odnosno preko reda, ali samo ako su ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi za to.

U hitnom postupku ispituju se prijave povodom kojih se vodi sudski spor ili kod kojih je pokrenut inspekcijski nadzor ili carinski postupak, na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije, odnosno carinskog organa. Za zahtev za ispitivanje prijave po hitnom postupku plaća se posebna taksa uz obavezno dostavljanje dokaza da je taksa plaćena.