Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INDUSTRIJSKI DIZAJN - NAJČEŠĆA PITANJA

Postupak za priznanje prava na industrijski dizajn

1. Ko može da podnese prijavu za priznanje prava na industrijski dizajn?

Autor ili njegov pravni sledbenik, odnosno poslodavac u slučajevima predviđenim zakonom. Strana fizička i pravna lica u pogledu zaštite industrijskog dizajna u Republici Srbiji uživaju ista prava kao i domaća fizička i pravna lica, ako to proizilazi iz međunarodnih ugovora ili načela uzajamnosti.

3. Kada počinje postupak za priznanje prava na industrijski dizajna?

Podnošenjem prijave za priznanje prava na industrijski dizajn Zavodu za intelektualnu svojinu poštanskim putem, elektronski ili neposredno u pisarnici Zavoda. Prijava se ne može podneti faksom. Uredno podnetu prijavu Zavod upisuje u Registar prijava za priznanje prava na industrijski dizajn, gde joj se dodeljuje takozvani D-broj, uz precizno navođenje datuma podnošenja prijave. Datum podnošenja prijave ujedno je i datum sticanja prava prvenstva u pogledu zaštite prijavljenog industrijskog dizajna.

4. Šta je pravo prvenstva?

To je pravo koje garantuje prijaviocu, da će njegova prijava u pogledu postupka ispitivanja ispunjenosti uslova za priznanje prava na industrijski dizajn, uživati prioritet u odnosu na sva druga lica koja su za isti spoljašnji izgled proizvoda kasnije podnela prijavu. Pravo prvenstva nastaje danom podnošenja uredne prijave u pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu.

Pravnom ili fizičkom licu koje je podnelo urednu prijavu industrijskog dizajna sa dejstvom u nekoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, priznaće se u Republici Srbiji pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave ako u Republici Srbiji za isti industrijski dizajn podnese prijavu u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave sa dejstvom u odnosnoj zemlji.

Podnosilac prijave koji je u roku od tri meseca pre dana podnošenja prijave na domaćem sajmu ili izložbi međunarodnog karaktera, ili u nekoj drugoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije izlagao industrijski dizajn, može da u prijavi traži priznanje prava prvenstva od dana prvog izlaganja tog industrijskog dizajna.

5. Iz kojih elemenata se sastoji uredna prijava za priznanje prava na industrijski dizajn?

Uredna prijava treba da sadrži:
a) Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn
b) Opis industrijskog dizajna
v) Fotografiju ili nacrt industrijskog dizajna
g) Punomoćje

Uredna prijava za priznanje prava na industrijski dizajn sastoji se od tri elementa, i to: a) zahteva za priznanje prava na industrijski dizajn; b) opisa industrijskog dizajna; v) prikaza industrijskog dizajna. Uz prijavu se podnose i: uredno punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika; overeni prepis prijave (prioritetno uverenje) da je u nekoj zemlji Pariske unije podneo urednu prijavu, ako je zatraženo pravo prvenstva; potvrda, odnosno uverenje Privredne komore Srbije da je podnosilac prijave izlagao spoljni oblik predmeta zaštite na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera u Republici Srbiji, a ako je izlagao na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera u nekoj drugoj zemlji članici Pariske unije, potvrdu nadležnog organa te države; dokaz o pravnom osnovu za podnošenje prijave na ime prijavioca ako autor industrijskog dizajna nije podnosilac prijave; i dokaz o uplati takse.

6. Kako teče i koliko traje postupak za priznanje prava na industrijski dizajn?

Pošto podnosilac prijave podnese prijavu za priznanje prava na industrijski dizajn, službenici koji rade u pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu ispitaće da li takva prijava sadrži sve bitne elemente koji su napred nabrojani, odnosno, ispitaće da li je podneta prijava uredna. Ako neki od elemenata prijave nedostaje, prijava neće biti upisana u Registar prijava za priznanje prava na industrijski dizajn. Ukoliko prijava sadrži sve bitne elemente, biće upisana u Registar prijava, gde joj se dodeljuje D-broj, uz navođenje datuma podnošenja. Taj datum ujedno je i datum sticanja prava prvenstva na prijavljeni predmet zaštite. Nakon toga, prijava kojoj je dodeljen D-broj, dostavlja se na ispitivanje u Grupi za dizajn i oznake geografskog porekla. Zbog postojanja prava prvenstva, podneta prijava za priznanje prava na industrijski dizajn ne uzima se u rad 6 meseci od dana njenog podnošenja. Pravo prvenstva omogućava podnosiocu prijave da tu prijavu podnese i u drugim zemljama članicama Pariske unije, u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave u Republici Srbiji. Kada prijava za priznanje prava na industrijski dizajn bude uzeta u rad u Grupi za dizajn i oznake geografskog porekla, naknadno će se još jednom ispitati njena urednost. Ako se pokaže da prijava nije uredna, Zavod će pozvati podnosioca prijave rezultatom ispitivanja da prijavu u određenom roku uredi (rok od mesec dana). Razlozi neurednosti prijave najčešće se odnose na opis ili prikaz predmeta zaštite. Zbog toga smo u „Uputstvu o načinu sastavljanja i podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn“ dali primere uredno sastavljenih opisa i primere urednih prikaza i za trodimenizionalni i za dvodimenzionalni industrijski dizajn. Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu kako mu je Zavod predložio, njegova prijava će biti odbačena. Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku uredi prijavu onako kako mu je Zavod predložio, Zavod će preći na ispitivanje novosti i individualnog karaktera prijavljenog industrijskog dizajna. Novost prijavljenog industrijskog dizajna postoji ako identičan industrijski dizajn nije postao dostupan javnosti 12 meseci pre dana podnošenja prijave za priznanje tog industrijskog dizajna, ili ako ne postoji ranije podneta prijava za priznanje identičnog industrijskog dizajna. Industrijski dizajni se smatraju identičnim ako se razlikuju samo u neznatnim detaljima. Dizajn ima individualni karakter ako se ukupan utisak koji on ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje, ili dana priznatog prava prvenstva suprotstavljenog industrijskog dizajna. Ako Zavod utvrdi da postoje razlozi zbog kojih prijava ne ispunjava uslove za priznanje prava na industrijski dizajn, pismenim putem će obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih se pravo na industrijski dizajn ne može priznati i ostaviće mu primeren rok za odgovor. Ukoliko podnosilac prijave ne odgovori Zavodu, ili ukoliko odgovori, ali Zavod i pored toga ostane pri svom ranije iznetom mišljenju, prijava će biti odbijena. U tom slučaju podnosilac prijave može izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije. Ako predmet zaštite ispunjava zakonom propisane uslove za priznanje prava na industrijski dizajn, Zavod će pozvati podnosioca prijave da na ime registracije industrijskog dizajna plati propisane takse u određenom roku (rok od 10 dana). Ukoliko podnosilac prijave ne plati propisane takse, ili ih ne plati u propisanom roku, Zavod će prijavu zaključkom obustaviti.

Ako podnosilac prijave plati propisane takse u ostavljenom roku, Zavod će priznato pravo na industrijski dizajn, sa propisanim podacima upisati u Registar industrijskog dizajna, a nosiocu prava na industrijski dizajn izdati ispravu o industrijskom dizajnu.

7. Kada nastaje i koliko važi pravo na industrijski dizajn?

Pravo na industrijski dizajn stiče se upisom u Registar industrijskog dizajna i traje 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom da se redovno plaćaju propisane takse za održavanje prava.

8. Kako produžiti važenje prava na industrijski dizajn?

Zaštita industrijskog dizajna može se, uz podnošenje zahteva za produženje važenja prava na industrijski dizajn na obrascu D-7 i uz obavezno dostavljanje dokaza o plaćenoj propisanoj  taksi, produžavati za periode od po 5 godina, a najduže do 25 godina računajući od datuma podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn.