Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - NAJČEŠĆA PITANJA

(neaktivno) DEPONOVANJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

1. Kako da zaštitim svoje delo?

Čim nastane originalno autorsko delo, nastaje i autorsko pravo na tom delu i autor stiče sva moralna i imovinska prava na tom delu. Autor uživa zaštitu na delu koje je stvorio od trenutka njegovog nastanka, i nema potrebe da ga registruje, deponuje, plaća takse, obavlja bilo kakve formalnosti.

2. Šta dobijam deponovanjem dela?

Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji način ne utiče na nastanak i trajanje prava koja su utvrđena Zakonom. Deponovanjem se obezbeđuje jedan od dokaza na autorstvu na nekom delu ili predmetu srodnih prava. Ipak, trebalo bi imati u vidu da se ti dokazi mogu i osporavati na sudu.

3. Da li je deponovanje obavezno?

Deponovanje nije obavezno. Deponovanje je međutim poželjno jer garantuje veći stepen pravne sigurnosti autora ili nosioca autorskog, odnosno srodnih prava. Deponovanjem autorskog dela pokazuje se ozbiljnost i privrženost autora da štiti svoje interese i da sutra na sudu lakše dokaže svoja prava na delu.

4. Da li Zavod ispituje sadržinu dela i njegovu originalnost?

Zavod ne ispituje sadržinu predmeta deponovanja niti njegovu originalnost. Prijemom u depozit Zavod ne potvrđuje da deponovani predmet ima svojstvo autorskog dela ili predmeta srodnopravne zaštite, niti da na tom predmetu postoji autorsko ili srodno pravo. Depozit služi isključivo kao obezbeđenje dokaza o činjenicama koje mogu biti od značaja za eventualni sudski spor ili neku drugu potrebu u vezi sa predmetom deponovanja.

5. Šta dostavljam Zavodu kada deponujem autorsko delo? (neaktivno pitanje)

Obavezno se dostavlja sledeće:
dva identično popunjena zahteva za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela ( obrazac A1, link), ili dva identično popunjena zahteva za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnih prava (obrazac S1, link). Zahtevi se podnose Zavodu za intelektualnu svojinu, neposredno na pisarnici Zavoda ili poštom.
-jedan primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava potpisanog od strane autora ili nosioca autrskog prava;
-dokaz o uplati takse u iznosu od 7.940 dinara za pravna lica, odnosno 3.970 za fizička lica;
(Spisak svih opština sa kontrolnim brojevima možete da vidite ovde na linku).
Ako deponujete autorsko delo (na primer, tekst neke pesme, priče, romana, neku fotografiju, softver, delo likovne umetnosti i tako dalje) popunjavate obrazac A1. Ako deponujete predmet srodnog prava (interpretaciju, fonogram, videogram, bazu podataka i tako dalje), onda popunjavate obrazac S1.
Pored gore nabrojanog, u određenim slučajevima, dostavlja se i sledeće:
a. dokaz o pravnom osnovu (samo ukoliko je podnosilac prijave pravno lice i ukoliko je podnosilac prijave različit od lica koje je navedeno kao autor dela);
b. izjave o zajedničkom predstavniku (samo ukoliko postoji više podnosilaca a da pritom nemaju punomoćnika);
v. dostavljanje kratkog opisa dela (samo ukoliko se prijava podnosi na digitalnom disku, disketi ili USB prenosivoj memoriji). Opis dela se podnosi na papiru A4 formata istog naslova kakav je naveden u zahtevu i na delu koje se deponuje. Opis dela treba da sadrži kratak opis bitnih elemenata sadržaja autorskog dela koje se deponuje.

6. Nakon podnošenja zahteva, koliko vremena je potrebno da se okonča postupak deponovanja i evidentiranja autorskog dela i predmeta srodnih prava?

Ukoliko je prijava uredna, postupak bi trebalo da bude okončan u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva.

7. Da li nakon deponovanja i evidentiranja autorskog dela i predmeta srodnih prava postoje još neki troškovi kojima sam izložen?

Ne. Nakon izdavanja potvrde o deponovanom i evidentiranom delu, postupak se okončava a primerak dela čuva na neograničeni vremenski period u depou Zavoda za intelektualnu svojinu.

8. Da li autorsko delo koje je deponovano u Republici Srbiji uživa zaštitu samo na teritorije Republike Srbiji ili i u drugim zemljama?

Samo na teritoriji Republike Srbije. Međutim, trebalo bi imati u vidu da je naša zemlja potpisala Bernsku konvenciju, koja predviđa obavezu za sve zemlje potpisnice da strancima pruže istu zaštitu kao i svojim državljanima. Iz tog razloga, autorsko delo našeg autora, uživaće zaštitu u Italiji po italijanskim zakonima, kao što će i autorsko delo italijanskog autora uživati zaštitu po našim zakonima. Spisak zemalja koje su potpisale Bernsku konvenciju možete da pogledate ovde: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf

9. Da li mogu nakon deponovanja dela u Zavodu, kasnije da ga izmenim, dopunim?

Svaka, pa i najmanja izmena ranije deponovanoga autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava, zahteva podnošenje nove prijave.

10. Šta da radim i kome da se obratim ukoliko neko počne neovlašćeno da koristi moje autorsko delo/predmet srodnoga prava?

Autorsko i srodna prava štite se u sudskom postupku. U tom pogledu, Zavod nema nadležnosti.