Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zakon garantuje svakome pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna. Stoga je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u suštini pravo na pristup službenim dokumentima.

O pristupu informacijama od javnog značaja možete pročitati više na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs), ili klikom na ovaj link.


- Formular zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (.doc)

Zahtev se može podneti poštom, ili lično na pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu, na adresi Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd, kao i putem faksa: 011/311-23-77, 2629-483, ili elektronske pošte:

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima od javnog značaja je Biljana Jovičić, e-mail: .