Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke u 2017. godini

JN 07/17: Nabavka usluga izrade i štampanja korica za spise predmeta

- poziv za podnošenje ponuda
- konkursna dokumentacija
JN 05/17: Nabavka usluga razvoja postojeće programske aplikacije e-Prijava (nadogradnja postojeće IPAS aplikacije)

- obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
- konkursna dokumentacija
- odluka o dodeli ugovora
- obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN 04/17: Nabavka (produženje važenja) licenci korišćenja antivirusne zaštite za potrebe Zavoda za intelektualnu svojinu:

- poziv za podnošenje ponuda
- konkursna dokumentacija
- izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- odluka o dodeli ugovora
JN 03/17: Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenih u Zavodu za intelektualnu svojinu

- poziv za podnošenje ponuda
- konkursna dokumentacija
- odgovor ponuđaču
- odluka o dodeli ugovora