Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информационе услуге Завода за интелектуалну својину

На сајту Завода, са ваше десне стране, може се приступити националним и међународним базама података о правима индустријске својине и извршити самостално претраживање. На следећим линковима доступни су електронски регистри национално поднетих и регистрованих:

- претраживање патената
- претраживање жигова
- претраживање индустријског дизајна

- претраживање ознака географског порекла

У информационе услуге Завода за интелектуалну својину спадају и:

Услуге јавне читаонице, подразумевају стављање на увид заинтересованој јавности докумената о заштићеним правима индустријске својине, као и пружање консултација странкама у вези са питањима о поступцима по свим правима интелектуалне својине које води Завод. У просторијама јавне читаонице може се приступити и извршити претраживање расположивих база података које Завод одржава и којима има приступ. Претраживање се може вршити самостално или уз помоћ запослених у Заводу.

Завод за интелектуалну својину
Кнегиње Љубице 5
11 000 Београд

Радно време читаонице: 8:30 – 15:00 часова.

Услуге библиотеке

Завод у свом саставу има и библиотеку са стручном литературом и другим монографским публикацијама. Сва издања која поседује библиотека Завода унета су у програм Виртуелне библиотеке Србије - COBISS. Сви заинтересовани могу прегледати књиге у јавној читаоници, а како приступити и проверити да ли у библиотеци Завода постоји одређено издање, можете погледати овде.

За сва додатна питања о издањима која се налазе у библиотеци Завода можете се обратити на телефон: 011/2025842

Гласник интелектуалне својине (ГИС), службени билтен Завода за интелектуалну својину, са информацијама о објављеним правима индустријске својине.

Комерцијалне услуге претраживања у области патената и знакова разликовања.

На писани захтев заинтересоване стране и уз претходно плаћање прописане таксе за пружање комерцијалних услуга претраживања у области патената израђују се следећи решерши:

Патенти

• Претраживање према библиографским подацима по имену/називу подносиоца или проналазача, према броју патентног документа или одређивање правног статуса документа
• Претраживање стања технике на основу описа техничког решења
• Претраживање ради оцене новости техничког решења
• Претраживање у погледу правне заштите техничког решења у Републици Србији
• Претраживање и израда извештаја о патентибилности техничког решења
• Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

Жигови

Претраживање према изгледу знака за територију Републике Србије
Претраживање према носиоцу жига/подносиоцу пријаве за признање жига за територију Републике Србије а по имену физичког или правног лица

Индустријски дизајн

Претраживање према изгледу индустријског дизајна за територију Републике Србије
• Претраживање према носиоцу индустријског дизјана/подносиоцу пријаве за признање индустријског дизјана за територију Републике Србије, по имену физичког или правног лица

Висине прописаних такси према врсти претраживања (решерша) и инструкције за плаћање можете погледати овде.

Више о информационим услугама можете прочитати у нашем Информатору о раду.

Услуге Едукативно-информативног центра можете погледати на сајту Едукативно-информативног центра.