Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Pretraživanje žigova

E-REGISTAR

Година пријаве нпр. 2012  
Број пријаве нпр. 3001 
Регистарски број e.g. 64039 
Знак нпр. ZAST* ?
Бечка класификација нпр. 3.4.* 29.1.1 ?
Ничанска класификација нпр. 45 ?
Пријавилац / Носилац права нпр. Петар, Petar ?
Заступник нпр. Петар, Petar ?

E-REGISTAR

Na osnovu čl. 8 Zakona o žigovima Zavod za intelektualnu svojinu vodi jedinstveni Registar koji sadrži bibliografske podatke o prijavama i registrovanim žigovima kao i prikaze prijavljenih znakova i registrovanih žigova. U E-registar žigova uključeni su i podaci o promenama koje se odnose na prijave i registrovane žigove, za koje je sproveden postupak po zahtevu stranke. Evidencija o promenama, koje se vezuju za datum podnošenja zahteva, vodi se od 1. januara 2008. Podaci o promenama, čiji su postupci započeti do 1. januara 2008. godine, nalaze se u knjigama Registra žigova, u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu.

Za podatke iz E-registra Zavod za intelektualnu svojinu, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje izvode iz registra koji imaju značaj javne isprave za koju važi pretpostavka tačnosti podataka koji se u njoj nalaze.
Uvidom u E-registar sva zainteresovana lica mogu doći do informacija o sledećim podacima:

E- Registar žigova sadrži sledeće podatke:
• broj i datum podnošenja prijave, odnosno datum registracije i registarski broj žiga;
• poslovno ime i sedište nosioca prava, odnosno ime i adresa fizičkog lica;
• podaci o punomoćniku,
• znak za koji se traži zaštita, odnosno izgled zaštićenog znaka i opis boja
• vrsta žiga;
• podatak o klasama u koje je svrstana roba, odnosno usluge;
• podaci o promenama koje se odnose na prijavu, odnosno žig: prenos prava, licenca, zaloga; statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca; ograničenje spiska roba, odnosno usluga i drugi podaci značajni za pravni status prijave, odnosno žiga;
• podatak o načinu okončanja upravnog postupka;
• datum do kog žig važi, kao i podaci o produženju važenja žiga.

ROMARIN - MEĐUNARODNA BAZA ŽIGOVA

Pored E-registra nacionalnih žigova, možete pretraživati i međunarodnu bazu žigova - ROMARIN.

Baza ROMARIN sadrži informacije u vezi sa svim međunarodnim žigovima koji su registrovani u okviru Madridskog sistema, a koji su trenutno na snazi u međunarodnom registru, ili im je važnost istekla u periodu do šest meseci. Takođe, u bazi se mogu pronaći podaci u vezi sa međunarodnim prijavama i zemljama za koje se traži zaštita, a koje su još uvek u postupku ispitivanja.

- ROMARIN

Pošaljite nam svoj komentar

O eventualnim nedostacima u nacionalnim bazama molimo da obavestite Zavod na adresu: