Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TMView

Šta je TMView?

TMView je besplatna baza žigova koja funkcioniše po principu “sve-u-jednom.” Omogućava veoma jednostvano pretraživanje žigova sadržanih u nacionalnim bazama 28 zemalja članica Evropske unije, zatim Rusije, Republike Koreje, Maroka, Meksika, Turske, Norveške, SAD-a, kao i u međunarodnim bazama žigova OHIM i WIPO (Romarin). Informacije se mogu naći na jezicima navednih zemalja. Ova baza se konstantno razvija, te se očekuje da će i druge države, na ovaj način, omogućiti pristup svojim bazama žigova.

TMView možete koristiti da:
• Pretražujete žigove
• Proverite dostupnost znaka koji vi koristite
• Otkrijete šta su vaši konkurenti zaštitili

Šta omogućuje TMView?
• Dostupnost informacija o 5 miliona prijava žigova i registracija iz „prve ruke“
• Detalje o žigovima, kao što su pravni status, slike, spisak robe i usluga, itd.
• Link ka nacionalnoj bazi podataka
• Mogućnost za štampanje i preuzimanje dokumenata

Link za TMView:
https://www.tmdn.org/tmview/welcome