Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PUBLIKACIJE O PATENTIMA

U ovoj sekciji možete pronaći brošure i druga elektronska izdanja koja obuhvataju različite teme iz sveta patenata.

ČISTA ENERGIJA I PATENTI

Brošura

Kjoto protokol je uslovio značajan porast broja patenata u oblasti čiste energije. Međutim, pronalaženje relevantnih informacija o patentima u tehnologijama relevantnim za oblast čiste energije nije lak zadatak. Ova brošura pruža smernice za pretraživanje pronalazaka u oblasti tehnologije čiste energije u bazi patentne dokumentacije Evropskog zavoda za patente.

NANOTEHNOLOGIJA I PATENTI

Brošura

Nanotehnologija je predodređena da bude jedna od ključnih tehnoloških oblasti XXI veka. Broj evropskih patentnih prijava za pronalaske iz oblasti nanotehnologije se u poslednjih 20 godina utrostručio. Saznajte više o pretraživanju patenata i podnošenju patentnih prijava u ovoj oblasti.

EVROPSKI PATENTI I POSTUPAK PRIZNANJA PATENTA

Brošura

Ova brošura pruža informacije o prednostima zaštite evropskog patenta, kada i kako je potrebno započeti proces podnošenja prijave za evropski patent i druge bitne elemente sistema evropskog patenta.

PATENTI IZ BIOTEHNOLOGIJE

Evropski zakon i praksa u oblasti patentiranja biotehnoloških pronalazaka

Biotehnologija je jedna od oblasti sa najvećim rastom, što se ogleda u sve većem broju prijava patenata. Ova brošura pruža informacije o mogućnostima koje patentni sistem pruža u oblasti biotehnologije, uz osvrt na zakonska ograničenja i nekoliko važnih primera.

PATENTI ZA SOFTVER?

Da bi se odobrio patent za pronalazak primenjen na računaru, tehnički problem se mora rešiti na nov i neočigledan način. U ovoj publikaciji možete se upoznati sa principima patentibilnosti pronalazaka primenjenih na računaru, njihovoj koristi za društvo, kao i praksi ispitivanja u Evropskom zavodu za patente.

BAVITE SE ISTRAŽIVANJEM? RAZMIŠLJAJTE O PATENTIMA

Ova brošura pruža uvid u promene u kulturi korišćenja sistema intelektualne svojine, koje se dešavaju na univerzitetima i u javnim istraživačkim organizacijama. U njoj su prikazani trendovi patentiranja rezultata istraživanja, dati su saveti o objavljivanju rezultata istraživanja i pružene su smernice istraživačima kako da pristupe izvorima relevantnih informacija.

BIOPATENTI I BUDUĆNOST BIOTEHNOLOGIJE

Informativna brošura

U pogledu razvoja i pružanja podrške napretku Evropske unije posredstvom bioekonomije zasnovane na znanju, biotehnološki patenti imaju kritičnu vrednost. Ova publikacija pruža informacije o patentibilnim biotehnološkim pronalascima, kao i pregled globalnih trendova u ovoj oblasti.

PRONALAZEĆI BUDUĆNOST

Priručnik

Patenti su jedno od najvažnijih savremenih sredstava svakog preduzeća, koji mu omogućavaju da što bolje iskoristi nove inovativne ideje i tehnološke kapacitete i tako ojača svoj poslovni, marketinški i izvozni položaj.

KAKO ZAŠTITITI PRONALAZAK

Brošura

Patent je isključivo pravo priznato za pronalazak koji je proizvod ili postupak koji obezbeđuje nov način da se nešto uradi ili nudi novo tehničko rešenje problema.

PATENTNE INFORMACIJE - U SLUŽBI RAZVOJA PRIVREDE

Brošura

Patentne informacije su informacije tehničkog i pravnog karaktera sadržane u patentnim dokumentima koji se objavljuju periodično od strane nacionalnih ili regionalnih zavoda za patente. Patentni dokumenti obuhvataju objavljene prijave patenata kao i odobrene patente i male patente.

ESPACENET - UVOD U BAZU IDEJA

Vodič

Ovaj vodič pruža informacije o svim mogućnostima koje nudi slobodan pristup kolekciji sa više od 60 miliona patentnih dokumenata iz celog sveta koja sadrži informacije o pronalascima i tehničkim dostignućima od 1836. godine do danas.

KAKO DOBITI EVROPSKI PATENT

Vodič

Vodič za podnošenje prijava ima za cilj da pruži privrednim društvima, pronalazačima i njihovim zastupnicima pregled postupka za podnošenje evropske prijave patenta.