Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PATENTI - NAJČEŠĆA PITANJA

Postupak zaštite pronalazaka patentom/malim patentom

1. Kako i gde se prijava pronalaska podnosi?

Prijava patenta/malog patenta podnosi se u pismenoj formi u tri primerka na srpskom jeziku, neposredno u pisarnici Zavoda, preko pošte ili elektronskim putem. Podnosilac prijave dobiće potvrdu da je prijava primljena, uz naznačenje broja prijave i datuma prijema prijave.

Prijava se može podneti i na stranom jeziku, s tim da podnosilac dostavi njen prevod na srpski jezik. Najkasnije, podnosilac prijave može dostaviti navedeni prevod u roku od 2 meseca od dana prijema obaveštenja, kojim ga Zavod poziva da isti dostavi.

2. Kolike su takse za zaštitu pronalazaka patentom/malim patentom i kako se plaćaju?


Uputstvo za uplatu takse možete videti ovde

3. Da li u postupku zaštite pronalaska podnosilac prijave mora da ima patentnog zastupnika ili advokata?

Domaća fizička ili pravna lica ne moraju, ali se smatra izuzetno korisnim da prijava bude pripremljena i podneta uz pomoć patentnih zastupnika ili advokata, koji se profesionalno bavi poslovima zastupanja u ovoj oblasti.

Strano fizičko ili pravno lice koje nema sedište ili prebivalište na teritoriji Republike Srbije mora zastupati patentni zastupnik ili domaći advokat. Međutim, navedeno lice može samostalno, bez zastupnika podneti prijavu i preduzimati druge radnje u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja prijave, zatim, primati obaveštenja od strane Zavoda u vezi sa prethodno navedenim postupcima i plaćati takse i naknade troškova upravnog postupka, uz uslov da imenuje punomoćnika za prijem pismena sa adresom na teritoriji Republike Srbije.

4. Gde je moguće dobiti listu zastupnika?

Lista zastupnika upisanih u registar zastupnika Zavoda se može dobiti u pisarnici Zavoda ili preuzeti sa sajta Zavoda.

5. Da li Zavod podnosiocu prijave može da predloži nekog od patentnih zastupnika ili advokata?

Ne. Izbor morate izvršiti sami. Zavod će, na Vaš zahtev, dostaviti listu zastupnika koji su ovlašćeni da zastupaju u upravnom postupku pred Zavodom, uz napomenu da pravo zastupanja pred Zavodom imaju i svi domaći advokati.

6. Da li Zavod kontroliše visinu troškova koje naplaćuje patentni zastupnik ili advokat za svoje usluge?

Ne. Odnos Vas i zastupnika, odnosno advokata koga ste izabrali je Vaš ugovorni odnos. Smatramo korisnim da se pre angažovanja pojedinog zastupnika, odnosno advokata raspitate o visini naknade koju treba platiti za preduzimanje pojedninih radnji (npr. za sastavljanje prijave, za uplatu godišnjih taksi, za podnošenje zahteva za suštinsko ispitivanje i sl).

5. Šta prijava patenta/malog patenta treba da sadrži?

Prijava za priznanje patenta/malog patenta treba da sadrži:

1. zahtev za priznanje prava (obrazac P1 ili MP1),
2. opis pronalaska (naziv pronalaska, oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, definisani tehnički problem za čije se rešenje traži zaštita prava, stanje tehnike, ukoliko se ono prema saznanjima podnosioca prijave može smatrati korisnim za razumevanje pronalaska, izlaganje suštine pronalaska, kratak opis slika nacrta ako ih ima i detaljan opis najmanje jednog od načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji)
3. jedan ili više patentnih zahteva,
4. nacrt na koji se poziva opis i/ili patentni zahtevi i
5. apstrakt.

Molimo Vas da prilikom sastavljanja prijave dobro proučite „Uputstvo o načinu sastavljanja prijave za zaštitu pronalaska“, koje možete dobiti u pisarnici Zavoda ili preuzeti sa sajta Zavoda. Pogledajte i primere prijava pronalazaka za različite oblasti tehnike: biotehnologije, farmacije, hemijske tehnologije, elektrotehnike, tehnologije hrane, građevinarstva, energetike, poljoprivrede, transportne ambalaže, biljnih mešavina, iz oblasti pranalazaka primenjenih na računaru. Takođe možete pogledati i primer uredno sastavljene prijave kojom je zatražena zaštita za uređaj, postupak i proizvod .

6. Kako se sprovodi postupak za zaštitu pronalaska?

Pošto podnosilac prijave podnese prijavu za priznanje patenta ili malog patenta, dodeljuje se P/MP broj i datum prijema prijave. Prijava kojoj je dodeljen P/MP broj dostavlja se na ispitivanje Sektoru za patente, u kome se najpre ispituje da li prijava ispunjava uslove za priznanje datuma podnošenja prijave u skladu sa članom 86. Zakona o patentima. Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar patenata ili Registar malih patenata. Ako Zavod, prilikom priznavanja datuma podnošenja prijave patenta, utvrdi da u prijavi patenta/malog patenta nedostaje deo opisa ili da prijava patenta/malog patenta sadrži poziv na nacrt koji nedostaje, poziva podnosioca prijave da u roku od dva meseca od prijema poziva dostavi deo opisa odnosno nacrt, koji nedostaje.

Ako podnosilac prijave dostavi deo opisa odnosno nacrt koji je nedostajao, u roku od dva meseca od podnošenja prijave patenta/malog patenta ili u roku od dva meseca od prijema poziva Zavoda u slučaju kada je Zavod pozvao podnosioca prijave da dostavi deo opisa odnosno nacrt, Zavod priznaje kao datum podnošenja prijave patenta/malog patenta, datum kada je podnosilac prijave dostavio deo opisa odnosno nacrt, koji je nedostajao.

Ako podnosilac prijave dostavi deo opisa, odnosno nacrt koji je nedostajao, u roku, a pri podnošenju prijave patenta/malog patenta je zahtevao pravo prvenstva, priznati datum podnošenja prijave patenta/malog patenta ostaje datum kada su ispunjeni uslovi iz člana 86. Zakona, pod uslovom da je deo opisa, odnosno nacrt, koji je nedostajao u potpunosti sadržan u ranijoj prijavi patenta.

Ako podnosilac prijave ne postupi po pozivu Zavoda u roku, smatraće se da se nije ni pozvao na deo opisa ili na nacrt.

Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku, Zavod kao datum podnošenja prijave priznaje datum kad je podnosilac prijave otklonio uočene nedostatke.

Ako prijava patenta/malog patenta sadrži nedostatke da se ne može priznati datum podnošenja , Zavod takvu prijavu odbacuje.

Posle priznanja datuma podnošenja sprovodi se postupak formalnog ispitivanja prijave. To znači da se ispituje da li prijava ispunjava uslove koji su propisani članom 99. stav 1. Zakona o patentima. Ako prijava ne ispunjava propisane uslove, Zavod će pozvati podnosioca prijave da otkloni utvrđene nedostatke. Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u roku prijava će, osim u slučaju nedostavljanja izjave o zajedničkom predstavniku, biti odbačena. Ukoliko podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku, postupak za priznanje patenta/malog patenta se nastavlja.

Od naredne faze, postupci po prijavama patenta i malog patenta se značajno razlikuju.

U postupku po prijavi malog patenta se nadalje ispituje ispunjenost uslova propisanih članom 163. st. 2-6. i članom 104. stav 1. tač. 1), 2) i 4) Zakona o patentima. Ovo znači da će Zavod izvršiti ispitivanje i proveru da li se pronalazak odnosi na predmet zaštite koji se može štititi malim patentom, da li se prijavom malog patenta traži zaštita za jedinstvo pronalaska, da li je pronalazak izuzet od zaštite, da li je u prijavi malog patenta dat sadržaj koji je zabranjeno navoditi, da li je pronalazak opisan potpuno i jasno kao i da li prijava malog patenta zadovoljava sve uslove u pogledu forme i sadržaja. Ako Zavod utvrdi da prijava iz nekog od propisanih razloga ne ispunjava uslove za zaštitu malim patentom, obavestiće o tim razlozima podnosioca prijave i pozvati ga da otkloni nedostatke u propisanom roku ili da se izjasni o razlozima zbog kojih se mali patent ne može priznati. Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni nedostatke prijava će zaključkom biti odbačena.
Sa druge strane, postupak po prijavi patenta nakon formalnog ispitivanja nastavlja se tako što Zavod poziva podnosioca prijave da podnese zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska (u daljem tekstu: izveštaj o pretraživanju) i da za isti plati propisanu taksu. Zavod će izraditi izveštaj o pretraživanju i dostaviti ga podnosiocu prijave ukoliko je prethodno podnet zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i ukoliko je dostavljen dokaz o uplaćenoj taksi za isti. Izveštaj o pretraživanju se objavljuje zajedno sa prijavom patenta, najranije 18 meseci od datuma podnošenja prijave, odnosno od datuma prava prvenstva, a ukoliko je izrađen u tom roku, a ukoliko nije biće naknadno objavljen. Ukoliko podnosilac prijave ne podnese zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju i ne dostavi dokaz da je plaćena taksa za isti, Zavod će odbaciti prijavu. Postupak suštinskog ispitivanja prijave patenta se sprovodi isključivo na zahtev podnosioca prijave, koji se dostavlja Zavodu najkasnije u roku od 6 meseci od dana objave izveštaja o pretraživanju stanja tehnike, pod uslovom da je dostavljen i dokaz o uplati takse za isti. Ako Zavod utvrdi da prijava iz nekog od razloga propisanih članom 104. stav 1. Zakona o patentima, ne ispunjava uslove za zaštitu patentom, obavestiće o tim razlozima podnosioca prijave i pozvaće ga da u određenom roku otkloni konstatovane nedostatke, odnosno da se izjasni o razlozima zbog kojih se patent ne može priznati. Ukoliko Zavod utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za priznanje patenta ili da nedostaci nisu otklonjeni prijava će rešenjem biti odbijena.

Sledeći deo postupka je zajednički za prijavu patenta i prijavu malog patenta:
Ako se nakon sprovedenog postupka ispitivanja prijave patenta/malog patenta utvrdi da ista ispunjava sve zakonom propisane uslove, Zavod će pozvati podnosioca prijave da u određenom roku plati taksu za ispravu o priznatom pravu, objavu podataka o priznatom pravu i štampanja patentnog spisa i da dostavi dokaze o plaćanju navedenih taksi. Ako podnosilac prijave ne postupi u roku po pozivu Zavod će prijavu patenta/malog patenta odbaciti.

Protiv navedenih odluka Zavoda može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Protiv odluke Vlade o žalbi može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

7. Koje najvažnije suštinske uslove treba da ispunjava pronalazak da bi mogao da se zaštiti?

Da bi se zaštitio patentom, pronalazak mora na dan podnošenja prijave za zaštitu pronalaska, odnosno na dan priznatog prava prvenstva prijave:

- da bude nov,
- da ima inventivni nivo i
- da bude industrijski primenljiv.

Pronalazak je nov ako nije obuhvaćen stanjem tehnike. Smatra se da je pronalazak obuhvaćen stanjem tehnike ako je učinjen dostupnim javnosti pre datuma podnošenja prijave pronalaska, pisanim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način. Stanje tehnike čini, između ostalog, sadržaj svih prijava pronalazaka podnetih u Republici Srbiji koje imaju raniji datum podnošenja, od prijave koja je u pitanju, a koje su objavljene na dan podnošenja te prijave ili kasnije na način predviđen Zakonom o patentima.

Pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizilazi, na očigledan način, iz stanja tehnike. Prilikom ispitivanja inventivnog nivoa ne uzima se u obzir sadržina napred navedenih prijava podnetih u Republici Srbiji, koja inače čini stanje tehnike i uzima se u obzir prilikom ispitivanja novosti pronalaska.

Pronalazak je industrijski primenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući i poljoprivredu.

Pored navedenih uslova, pronalazak mora biti „patentibilan” u smislu Zakona o patentima. U mnogim zemljama, pa tako i u Republici Srbiji, pronalascima se ne smatraju otkrića, naučne teorije i matematičke metode; estetske kreacije; planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti, za igranje igara ili za obavljanje poslova; programi računara; kao i prikazivanje informacija. Navedeni predmeti ili aktivnosti isključeni su iz zaštite samo u meri u kojoj se prijava pronalaska odnosi na taj predmet ili aktivnost, kao takve.

Isto tako, patentom se ne mogu štititi pronalasci čije bi objavljivanje ili komercijalna upotreba bila protivna javnom poretku ili moralu; pronalasci koji se odnose na hirurške ili dijagnostičke postupke ili postupke lečenja koji se primenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom telu (osim proizvoda, a posebno supstanci i kompozicija za upotrebu u tim postupcima); biljna sorta ili životinjska rasa, ili bitno biološki postupak za dobijanje biljke ili životinje, kao i biljke ili životinje dobijene isključivo bitno biološkim postupkom (osim mikrobiološkog postupka i proizvoda dobijenog tim postupkom).

8. Šta je „Izveštaj o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska“?

Izveštaj o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska je izveštaj o pretraživanju nacionalnih i međunarodnih baza podataka koji čine stanje tehnike koji Zavod dostavlja podnosiocu prijave patenta posle podnošenja zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju i uplate odgovarajuće takse. Time se podnosiocu prijave pruža mogućnost da pre plaćanja takse za suštinsko ispitivanje patenta proceni svoje izglede za sticanje patenta. Takođe, od ovog izveštaja zavisiće njegova odluka o patentiranju u inostranstvu, kao i odluka o eventualnoj korekciji patentnih zahteva da bi se povećala šansa za sticanje patenta.

9. Koliko traje postupak ispitivanja prijave pronalaska?

Postupak po prijavi malog patenta traje najčešće nekoliko meseci, budući da se sprovodi samo formalno ispitivanje podnete prijave. Postupak po prijavi patenta traje duže, odnosno nekoliko godina, zbog sprovođenja suštinskog ispitivanja.

Međutim, objavom prijave patenta najranije 18 meseci od datuma podnošenja prijave patenta, podnosilac prijave stiče privremena prava iz prijave, koja imaju istu sadržinu kao i patent, a koja važe od datuma objave prijave do datuma objave priznatog patenta, a ako patent, ne bude priznat, smatra se da prava iz prijave nisu ni nastala.

10. Da li postupak priznanja pronalaska može biti ubrzan?

Samo postupak priznanja patenta može biti ubrzan, i to u dva slučaja:

1) Ispitivanje po hitnom postupku
Prijava patenta se može rešavati po hitnom postupku u slučaju sudskog spora i to na zahtev suda ili ako je do spora došlo zbog povrede prava iz objavljene prijave na zahtev podnosioca prijave. Takođe, ispitivanje po hitnom postupku može se vršiti u slučaju pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, na zahtev nadležnog organa tržišne inspekcije ili carinskog organa.

2) Prevremena objava prijave patenta
Imajući u vidu da se prijava patenta koja ispunjava uslove iz člana 99. stav 1. Zakona o patentima objavljuje nakon isteka roka od 18 meseci, na zahtev podnosioca prijave uz dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi (vidi Tarifni br. 128) za prevremenu objavu, prijava se može objaviti ranije.