Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Информационе услуге Завода за интелектуалну својину

На сајту Завода приступачне су следеће националне базе података: Е-регистар жигова, база индустријског дизајна и база података за патенте MIMOSA RS.

У информационе услуге Завода за интелектуалну својину спадају и:
услуге јавне читаонице, које подразумевају стављање на увид заинтересованој јавности докумената о заштити права индустријске својине. Радно време јавне читаонице Завода за интелектуалну својину је од понедељка до петка, у трајању од 9 – 15 часова.
• издавање Гласника интелектуалне својине (ГИС), службеног билтена Завода за интелектуалну својину, са информацијама о објављеним правима индустријске својине.

У Заводу се раде и комерцијалне услуге претраживања у области патената и знакова разликовања.

На писани захтев заинтересованог корисника и уз претходно плаћање прописане накнаде трошкова за пружање информационих услуга, у Одсеку за патентну документацију и десиминацију информација израђују се решерши по библиографским подацима. На усмени или писани захтев заинтересованог корисника и уз претходно плаћање прописане накнаде трошкова за пружање информационих услуга, у Одсеку за патентну документацију и дисеминацију информација за претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке. На писани захтев заинтересованог лица и уз претходно плаћање прописане накнаде трошкова
за пружање информационих услуга, у инжењерским одељењима Сектора за
патенте израђује се пет врста решерша, и то:
• Претраживање патентне документације на основу описа техничког решења
• Претраживање у погледу правне заштите у Републици Србији у области хемијско-фармацеутских и биотехнолошких производа
• Претраживање ради оцене новости техничког решења
• Претраживање и израда извештаја о патентибилности техничког решења
• Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

Претраживање (решерш) знакова разликовања обухвата жигове и индустријски дизајн. Форма у којој се подносе захтеви за решерш жига или индустријског дизајна је слободна. Подносилац захтева за претраживање жига, на бланко папиру треба да достави изглед знака који би хтео да заштити жигом, бројеве класа у које су сврстани његови производи или услуге, и доказ да је платио таксу (износи су дати у секцији „жигови – таксе“). У погледу претраживања индустријског дизајна, потребно је да подносилац захтева на бланко папиру достави стваран назив производа који би хтео да заштити дизајном, да приложи перспективан приказ тог производа и доказ да је платио таксу за решерш (износи су дати у секцији „индустријски дизајн – таксе“).

Корисни линкови:

На следећим линковима можете прочитати више информација о претраживањима у области:
- патената,
- жигова,
- дизајна.

Више о базама података можете прочитати на овом линку.

Више о услугама јавне читаонице можете прочитати у одељку «Услуге јавне читаонице», док у рубрици «Гласник интелектуалне својине» можете преузети неки од Гласника интелектуалне својине.

Више о информационим услугама можете прочитати у нашем Информатору о раду.

Услуге Едукативно-информативног центра можете погледати на сајту Едукативно-информативног центра.