Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

STUDIJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

Studije

DOPRINOS DELATNOSTI ZASNOVANIH NA AUTORSKOM PRAVU PRIVREDI SRBIJE

Ovo je prva studija u Srbiji izrađena u skladu sa WIPO metodologijom, koja je razvijena da bi se utvrdio ekonomski doprinos delatnosti zasnovanih na autorskom pravu sa ciljem da se postigne najveći mogući stepen uporedivosti između nacionalnih studija u ovoj oblasti. Izradu studije inicirao je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije uz finansijsku podršku Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). Istraživanje je sprovedeno u periodu od juna 2013. do aprila 2014. godine.

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Studija „Mala i srednja preduzeća i intelektualna svojina“ pruža stanje u privredi u pogledu investicija i relevantnih propisa koji utiču na uspešno poslovanje, a sa posebnim osvrtom na MSP i njihovo korišćenje prava intelektualne svojine po industrijskim sektorima.

UKLJUČIVANJE INTELEKTUALNE SVOJINE U FORMULISANJE INOVACIONE POLITIKE U SRBIJI

Glavni cilj izrade ove studije bio je da se detaljno sagleda postojeći inovacioni sistem u Srbiji, kao i da se predloži obim u kojem bi bilo potrebno uključiti intelektualnu svojinu u inovacioni sistem. U okviru istraživanja, izvršeno je mapiranje inovacionog sistema u Srbiji uz identifikaciju njegovih ključnih institucija i aktera.
Studija je na engleskom jeziku. Verzija na srpskom jeziku biće uskoro dostupna.

ANALIZA INOVACIONE DELATNOSTI U SRBIJI

Studija „Analiza inovacione delatnosti u Srbiji" daje uvid u postojeće stanje u pogledu inovacionih delatnosti u našoj zemlji, uz analizu stratetegije naučnog i tehnološkog razvoja i partnerstva za nacionalni inovacioni sistem. Inovacioni potencijal razmatran je u odnosu na sedam nacionalnih prioriteta u oblasti istraživanja i razvoja.

SPOROVI U OBLASTI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I SUDOVI U REPUBLICI SRBIJI

Ova studija obuhvata analizu aktuelnih izazova u rešavanju datih sporova, kao i procenu mogućnosti za uvođenje specijalizovanih sudova za sporove u oblasti prava intelektualne svojine. Na osnovu nalaza, studija pruža preporuke za Zavod za intelektualnu svojinu i sudove u Srbiji u cilju uspostavljanja efikasnog i profesionalnog načina rešavanja sporova koji uključuju prava intelektualne svojine.

PRIRUČNIK O RESURSIMA ZA NASTAVU O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I TURSKOJ

Najvažniji faktor uspeha sistema intelektualne svojine u jednoj državi predstavlja uspostavljanje razumevanja uloge intelektualne svojine u inovacijama u oblasti poljoprivrede, industrije i nauke, njenog doprinosa za obrazovni, društveni i kulturni napredak, kao i njenog značaja za rast trgovine i privrede. Stoga je važno da se obezbedi efikasnost sistema intelektualne svojine u svim relevantnim nivoima obrazovanja. Ovaj priručnik u izdanju Queen Mary Univerziteta u Londonu dostupan je samo na engleskom jeziku.